އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަމީން އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަތަރު އަހަރަށް އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި

ހިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަމީން އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި

ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ފަންނު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަން: އޭޖީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޮންޑް އަދާނުކުރާ މީހުން ރިޕޯޓެއް ނުކުރި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ދިގު ރާސްތާ ޕްލޭނެއް ހަދައިފި

މުއާސަލާތީ ދާއިރާގެ ޖީއެސްޓީއާ އެކު ޝަކުވާތައް އޮހެނީ

ކާށިދޫ އާއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލެއް ނުކުރި

ފޭދޫ، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތުހާބްވެސް ބާޠިލެއް ނުކުރި

13 ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ