އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއި ކޮށްފި މަރަދޫގައި ގާއިމްކުރާ ކަސްޓަމްސް ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއ

މަޖިލީހަށް އިތުރު ކުރާ ހަ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ!

އިންތިހާބީ 93 ދާއިރާގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްފެން 300 ފްލެޓް

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސިރާޖާއި ލާމު ރައީސް އިސްމާއިލް އަލީ ޕީޕީއެމް އަށް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް 300 ފްލެޓް ދޫކުރަން ނިންމައިފި

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބުޅޯގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ލަސްތަކެއް ނުވެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ: ރައީސް ޞާލިހު

"އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލަސްތަކެއްނުވެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ"

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަނީ