އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް މުޅިިން އާ ތަސައްވުރަކާއެކު ސިޔާމް މަޖިލިހަށް ވާދަ ކުރައްވަނީ! މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަދުވެގެން 62 ގޮނޑި ނަގާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މީދޫ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ޞޮބާ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަވައިފި “ދާއިރާގެ ދިރުމ

މި ފެންނަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބާރު ހިންގާ ތަން: ރައީސް

ޚަރަދު ކުޑަ ކުރަން އަމުރުކޮށް ސާކިއުލާ ނެރެ, އެއްވެސް އޮފީހަކަށް އާ މުވައްޒަފަކު ނުނެގުމަށް އެންގުމަށްފަހު, މިއަދު އެކަނިވެސް ބާރަށު ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓް ޝުޖާއުގެ ކެމްޕޭނަށް ނިކުންނަށް ޝަރުތުކޮށް 13 މީހަކަށް ފެނަކައިން ވަޒީފާ ދީފި!

ބާރަށު ދާއިރާގެ ޝުޖާއުގެ މަޖިލިސް ކެމްޕޭނަށް ނުނިކެމެގެން, ރޯދަމަސް ކުރިޔަށް އޮއްވާ, މުރައިދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގެ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މަގުމަތި ކޮށްލައިފި

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއެކު މެރިޓައިމް ކޮންފަރަންސް އަންނަ މަހު 6 ވަނަ ދުވަހު

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓް އޮތީ އަޅުގަނޑަށް: ޒަރީރު

ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ: ރައީސް މުއިއްޒު

އެންމެ އަވަަހަށް ފަށާ ހައުސިންގް މަޝްރޫޢު ތަކުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ދިވެހިންނަށް އިންސައްތަ ކަނޑައެޅޭނެ: ރައީސް

އެންމެ އަވަހަށް ފަށާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަކުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މީހުންނަށްވެސް ޖާގަލިބޭނެ

އެންމެ އަވަހަށް ފަށާ ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖާގަ ދެނީ