ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކަށް އެވިޑް ކޮލެޖުން ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދ. ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ ހިންގުން އަބްދުލް ގާދިރަށް

ދ. ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ ހިންގުން އަބްދުލް ގާދިރަށް

ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު އަމީތާބަށް ދީފި

އިންތިހާބީ ދާއިރާގެ ނަންތަކަށް ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ތިން އުފެއްދުމެއް އެސްޓީއޯ އިން ތައާރަފުކޮށްފި

ބިޒްނަސް އެވޯޑް: ސީބީއެމްއަށް މާލީ ދާއިރާގެ މުހިންމު އެވޯޑެއް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ބޭނުންވޭ

އެމްއެންއޭސީއައި އިން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ރިޕޯޓެއް