އެމްޑީއެންއާ މެދު ފިޔަވަޅު ނާޅައި ލަސްވާތީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިމަގަކީ ޒުވާން މުދައްރިސުން: ރައީސް

އެމްޑީއެން އާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގޮވާލައްވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޮޑު ވައުދު: ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު މަދުވެގެން ފަސް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޔާމީން ޖޭޕީއަށް

500 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާއާއެކު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖޮބްފެއާ ފަަށައިފި

އިގްތިސާދީ ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސައުދީއާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު މުހައިމިނަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަގާމެއް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކޮށްފި