ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ވަޒީފާތަކަށް 100 ބިދޭސީން ހޯދަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އެމްއެމްސީން ވަރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރ ކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޑަބްލިޔުޑީސީ ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއިން ކާމިޔާބުކުރިކަން އިއުލާންކޮށްފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ ވޯޓު އަލުން ގުނައިގެން ވެސް ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން ވަނީ އެދިފަ، މައްސަލަ އަންނަނީ ބަލަމުން: ފުވާދު

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައި-އިލެކްޝަން, ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޑަބްލިއުޑީސީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަންޖެހޭ: އެމްއެންޕީ

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޑަބްލިޔުޑީސީ ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި