ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަތީ މަޤާމްތަކަށް ދިވެހިން ގެނައުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު- ޑރ.މައުސޫމް

ކްލީކް ކޮލެޖުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޫރިޒަމް އެންޑް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

މިނިސްޓަރު އަމީން އުޅުއްވިނަމަ ކޯވިޑްގެ ކުރިން ދާއިރާގެ ސިއްޙީ ކަންކަން ހައްލުވީސް: ރާޢީ

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު މަޢުޞޫމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރައްދު ދީފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރަން މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ފިލައިގެން އުޅެނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުގެ ކޮއްކޮ

ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ސްކޫލުތަކަށް އެދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ނާޒިމް 14،000 މާސްކު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކާނަލް ނާޒިމް، ދަނގެތި ދާއިރާގެ ސްކޫލުތަކަށް 14000 މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި