ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ކުރި އިތުބާރަށް ޝުކުރު، ހިދުމަތްކޮށްދޭން ތައްޔާރު: ނާޒިމް

ހުކުމާއެކު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާމެދު ސުވާލެއް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ އަދިވެސް އެ ދާއިރާއަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭން ތައްޔާރު: ނާޒިމް

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރީންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި!

އެމް.ޑީ.ޕޑީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – ބާރީ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހާހަކާއި ގާތަށް!

އެމް.ޑީ.ޕޑީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – ވައްޑެ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރީންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެވޯޑުދީފި

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހަންޓަރ އަހުމަދު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޢާދިލް ސަލީމް ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިފި