މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ކަންކަން ހުރީ ފުރިހަމަކޮށްފައި: ނައިބް ރައީސް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ހޯދަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކާމިޔާބު 50 އަހަރަކީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށްވެސް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް: އަފީފް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކޮންފަރެންސެއް ފަށައިފި

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

މިއަހަރުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓަކީ 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުގެ 6 ވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި