ދާއިރާގެ ޚާދިމަކަށްވުމީ ލިބޭ ފަޚުރެއް: ޣައްސާން

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމަށް، ނިޒާރުގެ ހޫނު ރައްދެއް!

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ވެކްސިން ޖަހަން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެސްޑީއެފްސީން މިދިޔަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ސްޓެޕް އެލަވަންސް މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސްއެއް ނުލިބޭ!

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ތެރިންގެ އަނބިފިރިކަމުގެ ހައްގަކީވެސް އިންސާނީ ހައްގެއް: އެމްޕީ އަލީ

މުޖުތާޒް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަރޑް މުޖުތާޒް ފަހުމީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ތިން ދުވަހަށް ޝަަރުއީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

މުޖުތާޒް ފަހުމީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ 3 ދުވަހަށް ބައިދަނޑިއަށް!