ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 80 ޕަސަންޓް މުވައްޒަފުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ޖަހައިފި

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރަައީސަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 80 ޕަސަންޓް މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް ޞާލިޙު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަލުވިކަމާއެކު ދަނީ ކުރިއަށް - ރައީސް

އެމްއެންޔޫ ގަން ކެމްޕަހުގައި މުޅިން އަލަށް ނާރސިންގ ދާއިރާގެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ކޯހެއް

އެމްއެންޔޫ ގަން ކެމްޕަހުގައި މުޅިން އަލަށް ނާރސިންގ ދާއިރާގެ ސްޕެޝަލައިޒްޑް ކޯހެއް

”ހިސާން ބިލް“ އަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ތާއީދެއް ނެތް

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޔުމްނާ ޖޭޕީ ދޫކޮށް ޕީޕީއެމްއަށް!