މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ ތަސްދީގުކުރާނެ: ނަހުލާ

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

"މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭ މުއާހަދާ ވަރަށް އަވަހަށް ތަސްދީގު ކުރާނެ"

އަންހެން ފަނޑިޔާރު އަވަހާރަވުމުން، އެމެރިކާ އަނެއްކާ ޝައުރީ ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަމަކަށް

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ 3 ރަށުގައި ފެނާ ނަރުދަމާއާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފި

މަޖިލިހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ހޯޑެއްދޫއާއި މަޑަވެލީގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން މިދަނީ ބަލަމުން: ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ހޯޑެއްދޫއާއި މަޑަވެލީގެ ޙާލަތު ވަރަށް ގާތުން މިދަނީ ބަލަމުން: ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހާއްސަ މެއިލްއެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރުމަށް ހާއްސަ އީމެއިލްއެއް