ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރަންޖެހޭ - ނައިބު ރައީސް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ހުޅުވާލައްވައިފި

މިއީ މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މަންފާ ހޯދަންވީ ވަގުތު: ނަހުލާ

މަޖިލިސްގެ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އަކަށް ނަހުލާ ހަމަ ޖައްސައިފި

ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރ. އަތޮޅުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވެބިނާއެއް

ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވެނު މަސައްކަތުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ކޮވިޑާއެކު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެއްލިއްޖެ! މެންބަރު ގެނެވޭތޯ އަމީން އާއްމު އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ދެރައެއް ވާކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެން: މަޖިލިސް ރައީސް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާ: ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!