ވަކި ކުރި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފަށް ޑީޖޭއޭގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ވެރިކަން ކުރާ ރަށުގެ ކޯޓަށް، ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ބަދަލުވުން ލާޒިމް ނުވާގޮތަށް ހަދަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ލިޔުން ފޯޖުކުރުމުގެ ތުހުމަތު އިންޑިއާގެ އެޖެންސީއަކަށް

ދައުލަތުގައި މާލީ ދާއިރާގެ މީހުން މަދުވުމުން ފައްޔާޒުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ނުފޫޒުގަދަ މެމްބަރުން ވަނީ މަޖިލިސް "ހިސޯރުކޮށްފައި"، ދާއިރާގެ ބޭނުންތަކަށް ޖެހެނީ އާދޭސްކުރަން

ދ. މީދޫ ކައުންސިލުން، ދާއިރާގެ މެންބަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ދާއިރާގެ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާތީ ގޮވާލީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް!

ބަޖެޓު 25 ބިލިޔަނަށް ކުޑަކުރަން ޖެހޭ: އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ނަސީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ބާރަށު ދާއިރާގެ ހަތަރު ރަށަކުން ޕީޕީއެމްއާ އަލަށް 325 މެމްބަރުން ގުޅިއްޖެ