މާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝިފާ ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު: އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ޒުހައިރު!

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި އަލިފުށި ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް މެންބަރު ޙަސަން ވާދަ ކުރައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު: އަލިފުށި ދާއިރާގެ ރައީސްކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން!

ކަންބޮޑުވުން ތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުމަށް ސައީދު ގައްދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަހީދަށް އިންޒާރުދޭ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ގޮވާލައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަހީދަށް އިންޒާރުދޭ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ގޮވާލައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ނާއިލާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 33000 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި

ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީ ދަފްތަރާ ހެދި، އެކަން ބަލަން ޖެހޭ: އިމްތިޔާޒް