ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އުތުރު ސާފުކޮށްފި

ނައިފަރަށް ކުރި ވިއްސާރާއިގައި ލިބުނު ގެއްލުން ދާއިރާގެ މެމްބަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

އަނދުން ހުސައިންގެ އީދު ހަދިޔާ: ދާއިރާގެ ފަސް ދަރިވަަރަކަށް ސްކޮލާޝިޕް

ޑަބްލިއުޑީސީގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރަކަށް ސަނާ

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފަސް އަހަރު އަޅާނުލާ އޮތުން: މިނިސްޓަރު އަމީން

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޔާމީން ސަރުކާރުންވީ އިހުމާލު: އަމީން

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

އިވުމުން މަހުރޫމްވުމުން ބަދަލުދިނުމަށް ކުރި އަމުރުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ: ސުއޫދު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ކޮރަޕްޝަން: ރައީސް