ޤާނޫނު އަސާސީ އުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދެއްވައިފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަންޓޭގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ

"ޓީޓީއެމް އެވޯޑްސް 2019" ގައި ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ދާއިރާގެ 20 ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ދީފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެއްޖެ

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެ

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަންޓޭ އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެ

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަލީމު ޕީޕީއެމް ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަށް

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަލީމް

ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ ކަންކަން ފިޔަވައި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީއަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި