ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙުސިން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ބޯޓިން ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން އެއްތަނަކަށް

މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖޭފޯ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހްސިން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

މިފަހަރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު އެމްޑީޕީއަށް ލަންބާލާނަން: ޖޭފޯ

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފި