އެމްއެންއޭސީއައި އިން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ރިޕޯޓެއް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގް ދާއިރާގެ ސަރަހައްދީ ފޯރަމް ފަށައިފި

ނާޒިމް ދާއިރާގެ އޮފީސް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރާއިރު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރި ނުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރި މީހުން ހޯދަން ތަޙްޤީޤު އަވަސްކުރަން ޖެހޭ-މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާކޮށްފި

ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާ އާއި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުވެސް ޖަލްސާއިން ބޭރު ކޮށްފި