ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗިންގ ސްޓާފުންނަށް ދާއިރާގެ އެންމެންގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ: ޖަވާ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސްކަމަށް ސުޒީލް ހޮވިއްޖެ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސްކަމަށް ސުޒީލް ހޮވިއްޖެ

ދާއިރާގެ ދެ ރަށެއްގައި ރާއީގެ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކެއް: ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭނީ ހިލޭ

ރައީސް ސާލިހު ރ.އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ސާލިހު ރ.އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަތޮޅުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ފަޔާޒު ނިޔާވެއްޖެ

ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އައު ތުހުމަތުތަކެއް ޓެގް ޓީމުގެ މެމްބަރުންނަށް

ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ޓެގް ޓީމަށް!