މެމްބަރު ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ފަސް ދުވަހަށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމު ޕީޕީއެމުން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދިލް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ބިލްތައް މެމްބަރުން ރަނގަޅަކަށް ނުކިޔާ: މެމްބަރު ނަޝީދު

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އާދިލް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

މެމްބަރު އާދިލްގެ ޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނުލިބިގެން އިސްތިއުނާފާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމިފައި

އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ސަމީރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ފުލުހުން ރައްދުދީފި

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް: މެމްބަރު ނަޝީދު

މެމްބަރު ސަމީރުގެ ވާހަކަތަކަށް ފުލުހުން ރައްދުދީފި