އެމްޑީޕީން ދައްކާ ވާހަކަ އާއި އަމަލު ދިމައެއް ނުވޭ: މެމްބަރު ނަޝީދު

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

މެމްބަރު ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރިކަން ފުލުހުން މަޖިލީހަށް އެންގި: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ކައުންސިލް ތިން މެމްބަރުންނާއި، މަޖިލިސް މެމްބަރު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މެމްބަރު ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބަލަން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮމިޓީތައް ހުއްޓުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން މެމްބަރު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

މާފަރު ކައުންސިލަރަކު މެމްބަރު ކަމަށް ޝަރުތުހަމަނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި