އުތީމުގެ ފަސް ޓީޗަރެއްގެ ކޯސް ފީ މެމްބަރު ސުޖާއު ދައްކަވައި ދެއްވައިފި

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން އެލްޖީއޭގެ މެމްބަރު ޝުޖާއު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކުރަމް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޓީޗަރުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އުތީމުގެ ފަސް ޓީޗަރެއްގެ ކޯސް ފީ މެމްބަރު ސުޖާއު ދައްކަވައިފި

މަހުލޫފު މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކޮށްފި

މެމްބަރު ނާޒިމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ތިން މީހެއްގެ ހެކިބަސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގައިފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ހަތަރު މައްސަލާގައި ހެކިބަސް ނަގައި ނިންމާލައިފި

މެމްބަރު ނާޒިމްގެ އެއް މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި

މެމްބަރު ނާޒިމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

މިއަދު ބާއްވަން ތާވަލްކުރި މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލް ކޮށްފި