މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުގެ ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ނެރެލައިފި

ބަދަލު ހިފުމަށް އަބަދު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް: މެމްބަރު ޝަރީފް

ރައްޔިތުން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނަނުދީ ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޝަރީފް

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދައްކަން މިއަދު ލަދުގަނޭ: މެމްބަރު ޝަހީމް

އިމްރާން ދީނީ ޢިލްމު ފެތުރުމުގެ ނަމުގައި ފިތުނަ އުފައްދާ: މެމްބަރު ނަޝީދު

އީސީގެ މެމްބަރު އަކްރަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން އަކްރަމް އިސްތިއުފާ ދީފި

ބަޖެޓް އޮތީ ވަޒީރުންނާ ގާތް "ހީނ އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ" ދާއިރާތަކަށް އިސްކަން ދީފައި: މެމްބަރު ވަހީދު

ރައީސްގެ ތަސައްވުރާއި ހިޔާލުފުޅުތަކަށް ބަޖެޓެއް ނުފެތޭ: މެމްބަރު ވަހީދު

މެމްބަރު ޔަޢުޤޫބުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި