މެމްބަރު ރިޒާގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރިޒާ އަވަހާރަވެއްޖެ

ގުރައިދޫ ދައިރާގެ މެމްބަރު ރިޒާ އަވަހާރަވެއްޖެ

މެމްބަރު ރިޒާ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އާއިލާއަށް މަޖިލީހުން ތައުޒިޔާ ފޮނުވައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އަވަހާރަވެއްޖެ

މެމްބަރު ރިޒާ އަވަހާރަވެއްޖެ

މެމްބަރު ރިޒާ ނިޔާވެއްޖެ

ކެންސަރު ބަލީގައި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޒާ އަވަހާރަވެއްޖެ

މެމްބަރު ފަލާހުގެ ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކާއި އެކު އެއް ކޮޓަރިއަކުން