ގައްބަރޭ ދޫކޮށްލުމަށް މެމްބަރު ޒަރީރު ގޮވާލައްވައިފި

ގައްބާރޭ ދޫކޮށްލުމަށް މެމްބަރު ޒަރީރު ގޮވާލައިފި

ސަދޫމުގެ އުސޫލުން ކަންކަން ނުހިންގޭނެ: މެމްބަރު ނަޝީދު

މެމްބަރު ޠާރިޤް ރަހީނު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒަމީރު ޑރ. މުއިއްޒުގެ ފަހަތަށް

މަޖިލީސް ނުހިނގާނަމަ ދެން ކުރަންވީ ކަންކަން ވޯޓަށް ފަހު ކުރާނަން: ރައީސް ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަން އަލުން އިޔާދަވުމަށް ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އެދޭކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ: ޑރ. ޝަހީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދައިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ޕީޕީ

ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަން އަލުން އިޔާދަވުމަށް ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އެދޭކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ: ޑރ. ޝަހީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދައިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ޕީޕީއެމް އަށް! ރައީސް ސޯލިހް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދައިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ޕީޕީއެމް އަށް! ޑރ.މުއިއްޒު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް، ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމެއް ތައްޔާރުވަނީ ރައީސް ސޯލިހް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެމުންދާކަމަށް ނަޝީދު ތުހު

ރައީސް ނަޝީދު ސޯލިހަށް: "ގަނެގެން ތިޔަ ގެންދެވެނީ މެމްބަރު އެކަނި"

ޑިމޮކްރެޓްސް ދޫކޮށް މެމްބަރު ޝިޔާން އެމްޑީޕީއަށް