ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ނިންމުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ނިންމުމެއް: މެމްބަރު ހަސަން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގަސް ވިއްކާ ފިހާރަ ހިންގުމަށް ގާނޫނަކުން ތަނެއް ނުދޭ: މެމްބަރު ނިޔާޒް

ޕީޕީއެމުން އިއްޔެ ހިންގި ހަރަކާތަކީ ވަރަށް ބޯދާ ހަރަކާތެއް: މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

ޔުނިވާސިޓީތަކުގައި ތިބޭނެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: މެމްބަރު ސަލީމް

ވިލާ ކޮލެޖު ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ: މެމްބަރު ޢީސާ

ސައީދު މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވުނީ 22 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްގެން

ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުނު: މެމްބަރު ގާސިމް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މިނިމަމްވޭޖް ދެވޭނީ ބޯޑުން ދޭ ލަފާގެ މަތިން: މެމްބަރު ޖަމްޝީދު

މެމްބަރު ހައިތަމް މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ސަލާމުގެ މުއްދަތު ނިމޭނެ ދުވަހެއް ބަލަނީ

މެމްބަރު ހައިތަމް ސަލާމުގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހެއް ސާފުކުރަނީ