ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޖަލުހުކުމް ބާތިލް ކޮށްފި

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް މިނިވަންކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ބައްޓަންކުރެވުނީމާ އެއީ ޑިމޮކްރަސީ: މެމްބަރު ލަތީފް

މެމްބަރު ޔާމީން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެ، އެމްޓީޑީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ޔާމީން އެމްޓީޑީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީ އަށް ރައީސް ކަނޑައަޅާ މެމްބަރު ކަމަށް މަސްތޫރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި