އާފަތިސް ނޫހަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

އާފަތިސް ނޫހަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރީދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހަންމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް 4 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ސައުދު މައާފަށް އެދެންޖެހޭ: ސައުދުﷲ ހިލްމީ

ކުރީގެ ރައީސުން ޕާޓީތައް ހިންގަވާނަމަ ރިޓަޔާމަންޓު ބެނެފިޓު ދިނުން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ: މެމްބަރު ހުސެއިން