މެމްބަރު ޝިޔާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަންޖެހޭ: މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

މަޖިލިސް ރައީސް ގަނާ ކުރެއްވި ކަމަށް މެމްބަރު ޝަރީފު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ޝިޔާމްއާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއީ އިތުރުފުޅު ހައްދަވައިފި

އެޗްޕީއޭގެ އަސްލު އިދާރީ ހިންގުމެއް ނެތް: މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ނައިފަރު މެމްބަރު ޝިޔާމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އެއަރޕޯޓާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެނދުވެސް އިތުރުވާންޖެހޭ: މެމްބަރު ޒިޔާދު