ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީއާއެކު ދެގޮތެއްނުވެ، އަބަދުވެސް ދެމިހުންނާނަން: މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ހަގީގީ މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުން ދެއްކީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަމޫނާއެއް: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ނަހުލާއަށް އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ތެރެއިން ކޮޅިގަނޑެއް، މި ފަހަރު މެމްބަރު ޝުޖާއުގެ ފަރާތުން؟!

މަސައްކަތްތެރީންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭ މީހުންގެ ދައުރަކީ މަސައްކަތްތެރީން ދިފާޢުކުރުން: މެމްބަރު ވަހީދު

ޖަރުމަނު ސަފީރަކަށް ހުންނެވި މެމްބަރު ހަސަންކޮގެ ބޭބެ އަނބުރާ ގެންނަން ނިންމައިފި

މި ސަރުކާރު ވައްޓާލާކަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ނޭދޭނެ: މެމްބަރު ނިހާދު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ކަމަށް ހޮވަން، ރޮޒޭ އަށްވުރެ ގާބިލު ކަނބަލެއް ނެތް: މެމްބަރު ހިސާން

ފިރިހެނެއްގެ ރޭރުކުރުމަށް ދީލައިލާކަށް ނެތިން: މެމްބަރު އީވާ