ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އެދި 14 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

މެމްބަރު އާދިލްގެ ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

މެމްބަރު އާދިލުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މަޖިލިސް މެމްބަރު ބޮންޑޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް ފަސް ދުވަހަށް ގޭބަންދުކޮށްފި

މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފަސް ދުވަހަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

މަޖިލިސް މެމްބަރު އާޒިމް އާއި ނާޝިޒް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރެއްނެރެފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

“އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަރަށް މަރުގެ އަދަބު ނޫން ގޮތެއް ދެން ނެތް ކަމަށް.”: މެމްބަރު އަލްހާން