ފޫ ވެއްޓިފައި އޮތް ސަރުކާރެއްގެ ފޫބައްދަން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ: މެމްބަރު ހުސައިން

ޤިސާސް ހިފުމާއި ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރު ވަހީދު ދެއްކެވީ ޖާހިލު ވާހަކައެއް: ޑރ.ޖަމީލު

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަހީދަށް އިންޒާރުދޭ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ގޮވާލައިފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަހީދަށް އިންޒާރުދޭ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ގޮވާލައިފި

މެމްބަރު ވަހީދުގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

މެމްބަރު ވަހީދަށް މަރުގެ އިންޒާރުދޭ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މެމްބަރު ވައްޑޭގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ކުރަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އެމްޑީޕީ

ކައުންސިލް މެމްބަރު ހުސެއިން އަދި އަލީވެސް ނާކާމިޔާބު!

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި