ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމަށް، ނިޒާރުގެ ހޫނު ރައްދެއް!

މެމްބަރު ސައުދު ދެއްވަދޫއަށް ފެނާއި ސެނެޓައިޒާ ހަދިޔާކޮށްފި

މެމްބަރު ޖީހާންގެ ފިރިކަލުންގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް! ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ!

މެމްބަރު ވައްޑޭގެ ސުވާލެއް: "ޝެއިޚުން" ގެ ފަގުޑީގައި ތިބެގެން މި ކުރަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ނޫންބާ؟

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް! ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ!

ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަން ނަމަ، މިހާ ހިސާބަކަށް ނުދިޔައީސް: މެމްބަރު އަހުމަދު

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ! އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް!

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން ނިޔާވެއްޖެ

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ލަކުޑި ސޭޓް ނިޔާވެއްޖެ