މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މެމްބަރު ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލު ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު!

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު!

ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް މެމްބަރު އަލީ ރިޒާ ދައްކަވައިފި

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލާ ހަވާލުވީ މެމްބަރު ރިޒާ

ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓްބިލް، ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދައްކައިދެއްވައިފި

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކެވީ މެމްބަރު ޢަލީ ރިޟާ

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ވިޕްލައިން އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ ވަރަށް ޚުދުމުޚުތާރުކޮށް: މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު