މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބިއުރޯ ޗީފަކަށް ކުރީގެ މެމްބަރު ނިހާން

1.2 މެގަވޯޓްގެ އިންޖީނު އަންނަ ހަފުތާތެރޭ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފޯރާނެ: މެމްބަރު ފަރުހަތު

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލަނީ ޝާހިދު އަޑީގައި ހުރެގެންތޯ މެމްބަރު އިއްބެ އައްސަވައިފި

މަޖިލީހަށް ބަލާލިކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަހަމަކަމާއި ގާތައްވެސް ނުދެވޭކަން ފެނިގެންދޭ:އީވާ ‘ހޭއަރުވާލާނެކަމަށް’ ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު މެމްބަރު ތޯރިގުއަށް އިންޒާރުދީފި ވަގުތު އޮއްވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަ

އާ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު އެންމެ ޒުވާން މެމްބަރު ވެސް ޕީއެންސީއަށް

އެންމެ ޒުވާން މެމްބަރު ޕީއެންސީއަށް، ތިނަދޫން ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒުގެ 100 ޕަސަންޓް އިތުބާރު އަލްސަން އަށް!

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު އަލްސަންވެސް ޕީއެންސީއަށް!

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު އަލްސަން ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތި، ބަނޑަށްޖެހިދާނެ އިދިކޮޅުގެ ސައިޒު ދައްކާލި އެއްވުން ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ހިތި އެހެން ދީންތަކަށް ހިތްވަރުދިނުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ:އާދަމް ޝަރީފް ހިތާ ނުވާ ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނީ ވެސް މަޖިލީހުން: މެމްބަރު ޝިޔާމް މަގުބޫ

އަކްރަމް، ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާއަށް 1.8 މިލިއަން ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި