އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަންކޮށްފި!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަން ކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޗެނަލް 13، ދިޔަރެސް އަދި ވަގުތު ބަންދުކުުރުމަށް މެމްބަރު ނިހާދު ގޮވާލައްވައިފި

ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ބައެއް ނޫސްތައް ބަންދުކުރަން މެމްބަރު ނިހާދު ގޮވާލައްވައިފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަނު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަކްރަމް އައްޔަނު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މިވަގުތު މަޖިލިސް ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ތޯރިޤު ގޮވާލައްވައިފި

މެމްބަރު ޝިޔާމްގެ ތުހުމަތުތައް ޗައިނާ ސަފީރު ދޮގުކުރައްވައިފި