މީރާގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރ އަކަށް މާލީ ވުޒާރާ ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރު ހުންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނަނީ

ތިމަރަފުށީ މާރަމާރީތަކާއި ގުޅިގެން މެމްބަރު ރިޔާޒްގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލީހުގެ ނަމޫނާ މެމްބަރު: ކާކުބާ؟

ނައިފަރަށް ކުރި ވިއްސާރާއިގައި ލިބުނު ގެއްލުން ދާއިރާގެ މެމްބަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ކެންޔާގެ ޕާލިމެންޓަށް ދިޔަ މެމްބަރު ބޭރުކޮށްލައިފި

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހދ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފި

އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސަން ފަސް ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދީފި

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް މާނިއު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް މާނިއު އައްޔަން ކޮށްފި