ކޮވިޑް19: މޫސުން ގޯސްވެ އޮޕަރޭޝަނަށް ލަސްކަމެއް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް ދަތިތަކެއް

މޫސުން ގޯސްވެ ބ.އަތޮޅުން އައްޑޫ އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ 16 އަތޮޅަށް ނެރުނު ރީނދޫ ސަމާލު ދަމަހައްޓައިފި

ޅ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއާ ދެމެދަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

އިރުއެރުމާއި ހަމައަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ބ އަތޮޅުން އައްޑު އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މިރޭ 10 އަކާއި ހަމައަށްވެސް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބައެއް ރީނދޫ ސަމާލުގައި