ވިއްސާރަ މޫސުން ނިމުމާއެކު އިންޑިއާގައި ހަނޑޫ ދަނޑުތައް ތިޔާގިވާނެ

ދުވަހުގެ މޫސުން: މިއަދުވެސް މެދުރާއްޖެއާއި ދެކުނަށް ވިއްސާރަ

މޫސުން ގޯސް، ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު އަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ދުވަހުގެ މޫސުން: ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ

ދުވަހުގެ މޫސުން: އާންމުގޮތެއްގައި މިއަދު މޫސުން ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ މޫސުން: މިއަދުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

ކުރިއަށްއޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވުމުން އިދިކޮޅުގެ ހިނގާލުން ކެންސަލް