މޫސުން ގޯސްވެ، ނުވަ އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ހަތް އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ކުރިއަށްވުރެ މޫސުން ރަނގަޅު: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހު މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެ

ރިމާންޑް ޖަލުގައި ގައިދީން ބައިތިއްބާފައި ތިބީ މޫސުން ގޯސްވުމުން: މުނާޒު

ބަންދު ކުރި ޖަލުތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބީ މޫސުން ގޯސްކަމުން، ކޮމިޝަންގެ މަގުސަދާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ: ކަރެކްޝަންސް

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލަރޓް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި