މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ

ލަންކާ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރުގަދަވެ މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ގޯސްވާނެ

ހަފްތާ ބަންދުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

ރާއްޖެ ސަރަޙައްދުގައި ކޮޅިގަނޑެއް، ހަފްތާ ބަންދުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެ

ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް ދެ ކޮޅިގަނޑެއް، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ގޯސްވާނެ

ބުރެވި ތޫފާނާއި ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ހަފްތާ ބަންދުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް އޮފީސް