ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މިއަދުވެސް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ދެކުނުގެ އިތުރު ސަރަޙައްދަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު

މޫސުން: ދެކުނުގެ ފަސް އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައަރާފާނެ

ރީނދޫ ސަމާލު: އިރުއެރުމާ ހަމައަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން: ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު

މިރޭވެސް މޫސުން ގޯސް. ޔެލޯ އެލާޓްގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ޔެލޯއެލަރޓް ނެރެފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން މ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުވެސް ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ސަމާލުވާން މެޓް އޮފީހުން އަންގައިފި