ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ތ. އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

އުތުރާއި މެދު ތެރޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

ފައްސިވާ މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުން ލަސްވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުން

މޫސުން ގޯސްވެ ކ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް