ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން މިރެ އާއި މާދަމާ އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

ރާއްޖެ ސަރައްހަދުގެ މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު

ތޫފާނުގެ އަސަރު ކެނޑިއްޖެ، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާގައި މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ

ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ

ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ހުޅަނގު މޫސުން ނިމި އިރުވައި މޫސުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް 10 ދުވަހު ވިއްސާރަ ވާނެ: މެޓް

މޫސުން ގޯސް، ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ