ދުވަހުގެ މޫސުން: ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓުން އިލްތިމާސްކުރޭ

މޫސުން ގޯސް ވިޔަސް ޖަލްސާ އޮންނާނެ، ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ކުޑައެއް

މޫސުން ގޯސްވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާ މިރޭ ކުރިއަށްދާނެ، ކޮންމެ މީހަކަށް ކުޑައެއް ލިބޭނެ

މޫސުން ގޯސް ވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާނެ

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން ރަށްރަށަށް ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ފޮނުވުން ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ތަކެތި އަދި ނުފޮނުވޭ

މޫސުން ގޯސްވުމުން އުތުރަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮނުވުން ފަސްކޮށްފި

ރަށްރަށަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ފޮނުވުން މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން 1 ދުވަސް ލަސްވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސް؛ އުދައެރުންވެސް އެކަށީގެންވޭ، ސަމާލުވޭ!