ބޮޑުއީދު ދުވަހާއި ވަޅުއީދު ދުވަސް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ރަނގަޅު ނަމަ އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އޮންނާނެ: މިނިސްޓްރީ

މޫސުން ގޯސް، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ލަސްވެދާނެ: އެމްޓީސީސީ

އަންގާރަ ދުވަހު މޫސުން އަލިވާނެ: މެޓް އޮފީސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑުމަތީގެ އިތުރު ހާދިސާތައް

މިއަދާއި މާދަމާވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މެޓް އޮފީސް

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

މެޓްގެ ލަފާ: މިއަދަށް ވުރެ މާދަމާ މޫސުން ގޯސްވާނެ؛ އުދައިގެ އަސަރުކުރާނެ!

މޫސުން ގޯސްވެ، ދެކުނުގެ ރަށްރަށަށް އުދަ އަރަނީ

ﷲ އާ ކުއްތަންވާން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަންވީ މޫސުން ފެށިފަ އޮތުމުން ޤުރްއާން ކިޔެވުން ގިނަކުރަންވީ ސަބަބު-