ސަމާލުވޭ! ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

އުތުރާއި ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އެލާޓް

ހުދު ސަމާލު: ހއ. އިން އއ. އަށް މޫސުން ގޯސް

ރީނދޫ ސަމާލު: މެންދުރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް

އުތުރާއި މެދު ތެރެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް އޮފީސް

މޫސުން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން ލ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި