ދުވަހުގެ މޫސުން: ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަ – ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު، މޫސުން ގޯސް!

މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ކޮޅިގަނޑެެއް، ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސް

ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް, ސަމާލުވާން އެދެފި

ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

ކުރިޔަށް އޮތް 3 ދުވަހު ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ – މެޓް

ރާއްޖެ ކައިރީ ކޮޅިގަނޑެއް އުފެދި ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ކޮޅިގަނޑެއް ދަތުރުކުރާތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ