މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން "އެލައިޑް ފެސްޓް" ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި!

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އުދަ އަރައިފާނެ

މޫސުން: ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވޭ

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެލައިޑުން ބާއްވަން އުޅުނު “އެލައިޑް ފެސްޓް” މޫސުން ގޯސްވުމުން ފަސްކޮށްފި

ދުވަހުގެ މޫސުން: ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓުން އިލްތިމާސްކުރޭ