މޫސުން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން ލ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި!

ފަޅު ރަށަކަށް ކާށި ހޮވަން ދިޔަ ބަޔަކު މޫސުން ގޯސްވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ހުވަދު އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ދެކުނުގެ ދެ އަތޮޅަކަށް ހުދު ސަމާލު

އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ސަމާލު ނެރެފި

އުތުރަށް މޫސުން ގޯސްވެ ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ހއ އަތޮޅުން އދ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅަކަށް ސަމާލު ނެރެފި