މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ.

މޫސުން ގޯސްވެ، ކ އިން ވ އަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

ހއ.އަތޮޅުން ޅ.އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރަށް ވެސް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ވައިޓް އެލަރޓް

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސް ސަމާލުވޭ

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ނ އަތޮޅުން ވ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި