މޫސުން ގޯސްވެ، 9 އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްހެން ވިއްސާރަ

މޫސުން ގޯސް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްހެން ވިއްސާރަ

ކުރިއަށް ދެ ދުވަހުވެސް ރާއްޖެެއަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވުމުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، 7 އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރ އަތޮޅުން އދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް

މޫސުން ގޯސް، މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް