މޫސުން ގޯސް؛ ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ސުއޭޒް ކެނަލް ބަންދުވުން : ބޯޓު ބީހުނީ ހަމައެކަނި މޫސުން ގޯސްވެގެނެއް ނޫން!

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް މޫސުން ގޯސް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސް، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯއެލާޓް ނެރެފި !

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ.އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސްވެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް!

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް އޮތް އެއް މަހަށް މިހާރު ބެލޭނެ، ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހައެއް