މޫސުން ގޯސްވެ މާލެއާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ގެތަކަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ، ހއ. އަތޮޅުން ތ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު!

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ، އޮރެންޖް އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖު އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސްވެ، ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި