މޫސުން ގޯސްވެ، ގިނަ ރަށްތަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސް، ކަނޑު ދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވޭ!

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް، ހަ އަތޮޅަކަށް އިންޒާރު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، މިއަދު ވެސް 13 އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓް

ބ. އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ އަށް އަތޮޅަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު އޮންނަ އަޑުއެހުން ތަކަށް ގައިދީން ހާޒިރެއް ނުކުރެވުނު: މުނާޒު

ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މޫސުން ގޯސް، މެދު ރާއްޖެ ތެރެއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް. ސަމާލުވޭ!