މޫސުން ގޯސް، ބޮޑުބަޔަކަށް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން: މިއަދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުން އެކަށީގެންވޭ

މޫސުން: އުތުރު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

މޫސުން: އިއްޔެއާއި ޚިލާފަށް މިއަދު އުދައިގެ އަސަރުކުރުން ކުޑަ

މިއަދު މޫސުން ގޯހީ މެދުރާއްޖެތެރެ އާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް

ކުރިއަށްއޮތް 5 ދުވަހުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެ، ހއ.އިން ބ.އަތޮޅާއި ހަމައަށް ޔެލޯއެލާޓް!

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ގަޑިއިރުވެސް އުތުރުގެ 6 އަތޮޅަށް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅުވާން ފަށާނެ: މެޓް