ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް

ޖެލީފިޝް މޫސުން: މޫދަށް އެރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ޣައްޒާގެ މޫސުން ގޯސްވެ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަން

ޣައްޒާގެ މޫސުން ގޯސްވެ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަން

މާމުއި ހަނދުގެ މޫސުން ނިމެނީ މުއިއްޒު ބޮލާފޮށާ އެޅިގެން!

ދަނޑިއަލުވީގެ އަގު އުފުލޭ މޫސުން ކައިރިވަނީ-

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް