ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިިފި

ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މޫސުން ގޯސްވެގެން ހުއްޓާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މުރްސީގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން އަޖޭއާ ކާޖަލްގެ ފުވައްމުލަކަށް ދިއުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

މިއީ ދެ މޫސުން ބެދޭ އިރު ކުރާ ވިއްސާރަ: މެޓް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ނުކުރަން ނިންމައިފި

މޫސުން ގޯސްވެގެން އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި