އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާތީ މައުމޫން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

އެއްވެސް ބަޔަކު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމެއް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ހިލާފު ކަމެއް: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ނިންމުމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ނިންމުމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާގޮތައް ކަމެއް ނިންމުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމެއް ނިންމުން ބަލައެއްނުގަނެވޭ: މައުމޫން

ކޮރަޕްޝަނަށް ފަހިވާގޮތައް ކަމެއް ނިންމުން ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްއާ ހިލާފް: މައުމޫން

ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ގިނަ ހިދުމަތް ކުރެއްވީ މައުމޫން

ލިވަޕޫލްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ: ރައީސް މައުމޫން

މާދަމާގެ އިރުކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނީ ފަޅި ކޭތައެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް މައުމޫން