ދީނަށްކުރާ ފުރައްސާރަ ކުރުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން

ދީނަށާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައެއްނުގަނެވޭނެ: މައުމޫން

އދގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް މައުމޫން ތައުރީފް ކުރައްވައިފި

މައުމޫން ހާޒިރު ނުކުރުމުން ފައިސާގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށް ބަޔާން ދެއްވަން ޖާބިރު ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހަށް ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާ ގުޅިގެން މައުމޫން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެންފި

ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާއަކީ ހުއްޖަތެއްނޫން ކަމަށް، 11 އަހަރު ކުރިން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅު މައުމޫން ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

މަރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ: މައުމޫން

މަރު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ - މައުމޫން

މަރު ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ: މައުމޫން