މަޖިލިހުން އަވަސްއަރުވާލުމަކީ އިންސާފަށް ހުރަހެއް: މައުމޫން

ހުއްދަ ނެތި އެއްވުންތައް ނުބޭއްވޭ ގޮތް ހެދުން ހުދުމުހުތާރު: މައުމޫން

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ދުރުދުރު ގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްހަ ވާނެ: މައުމޫން

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ދުރު ދުރުގައި ތިބި ނަމަވެސް ނަމާދު ސައްޙަވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

ސަފު ހަދާއިރު ދުރުގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްޙަވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ދުރުގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްހަ ވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ދުރުދުރުގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްހަ ވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

ރަނގަޅީ ނަމާދުގެ ސަފު ހަދާއިރު ދުރުދުރުގައި ތިބުން: މައުމޫން

ސަފު ހަދާއިރު ދުރުދުރުގައި ތިއްބަސް ނަމާދު ސައްހަވާނެ: މައުމޫން

މި ހާލަތުގައި ދުރުގައި ތިބެ ކުރާ ނަމާދު ސައްހަވާނެ: މައުމޫން