ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވަނީ މިރޭ ހަނދު ނުފެންނާނެ ކަމަށް

މިރޭ ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: މައުމޫން

މި ދަނޑިވަޅުގައި އޭއެފްސީ މުބާރާތް ބާއްވާތީ މައުމޫން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެންފި

ޙައްޤު ގެއްލިގެން ރައީސް މައުމޫން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް، 3 އަހަރު ފަހުން ނިންމައިފި

އާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުން މުހިއްމު: މައުމޫން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި މާލޭގައިވެސް ލަސްނުކޮށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން

މާލޭގައިވެސް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ، ނޫނީ މާ ލަސްވެދާނެ: މައުމޫން

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަޑު ހަރުކޮށް ބިސްމި ނުކިޔަނީ ކީއްވެ؟: މައުމޫން

ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ރައީސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފި