ގައުމުގެ އަމާންކަމަށްޓަކައި ޙަޤީޤަތް ކަށަވަރުކޮށްފައި ނޫނީ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ރައީސް މައުމޫން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

15 ކުންފުންޏަކަށް ވެރިން ކަނޑައެޅުއްވިއިރު އަންހެން ބޭފުޅުން މަދުވުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ތަހުޒީބު ގޮތަކީ އައު ވެރިކަމަށް ހިތުގެ އަޑިން މަރުހަބާ ކިޔުން: މައުމޫން

ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުގެ ގޮތަކީ ނިމިގެންދާ ވެރިކަމަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް، އާ ވެރިކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން: މައުމޫން

ސަރުކާރު ބަދަލުވަނީ އަބަދު ވެސް އަމާންކޮށް: މައުމޫން

30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނިން: ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން, ރައީސް ޞާލިހަށް: މިއީ އަމާންކަމާއެކު ވެރިކަން ބަދަލުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން!

މައުމޫން، ރައީސް ސޯލިހަށް: މިއީ އޮމާންކަމާއެކު ވެރިކަން ބަދަލުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން

މީގެ ކުރިން ވެސް ވެރިކަންތައް ބަދަލުވީ އޮމާންކަމާ އެކު: މައުމޫން

މި ފަހަރު އެކަންޏެއް ނޫން، 1968 ގެ ފަހުން ވެރިކަން ބަދަލުވަނީ އަމާންކަމާއެކު: މައުމޫން