އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ހުތުރު ލަޤަބުތަކުން ގޮވުމަކީ ނަހި ކުރައްވައިފައިވާ ކަމެއް: ރައީސް މައުމޫން

ހުތުރު ލަގަބުތަކުން ގޮވުން ވަނީ ނަހީ ކުރައްވާފައި: މައުމޫން

ހުތުރު ލަގަބުތަކުން ގޮވުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފަ: މައުމޫން

ހުތުރު ލަޤަބުތަކުން ގޮވުން މާތްﷲ ވަނީ ނަހީ ކުރައްވާފައި: ރައީސް މައުމޫން

ހުތުރު ލަގަބުތަކުން ގޮވުން ވަނީ ނަހީ ކުރައްވާފައި: މައުމޫން

ހުތުރު ލަގަބުތަކުން ގޮވުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައި: މައުމޫން

އިސްލާހަކީ ފިކުރެއް، ފިކުރު ނައްތާ ނުލެވޭނެ: މައުމޫން

މައުމޫން ވިދާޅުވީ ފިކުރު ނައްތާނުލެވޭނެ ކަމަށް!

އީސީން ނިންމި ކޮރަޕްޓު ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބުކުރާނަން: މައުމޫން

މައުމޫން 3 ވަނައަށް އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްއާރްއެމް އުވާލަން ނިންމައިފި