ހަށިތައް އަންދާ ނުލުމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުން މާ ރަނގަޅުވާނެ: މައުމޫނު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށްކުރެވޭ ތާއީދެއް: ރައީސް މައުމޫނު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށްކުރެވޭ ތާއީދެއް: ރައީސް މައުމޫނު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ބިދޭސީން ވަޅުލުމަށް މާލެ ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ދެކޮޅު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ބިދޭސީން ވަޅުލުމަށް މާލެ ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ދެކޮޅު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ބިދޭސީން ވަޅުލުމަށް މާލެ ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ދެކޮޅު

މައުމޫނު ކުރެއްވީ ފިތްކަނޑައިގެންދާ ވަރުގެ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއް: ނަޝީދު

ގައުމީ ބިން ފޮތިފޮތިވާ ފަދަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫނު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެއްވީ ޖާބިރު އަމިއްލައަށް: އެދިވަޑައިގެންނެވީ މައުމޫނު ހާޒިރުކޮށްދެއްވުމަށް

ނަސްރުގެ ސިއްރަކީ ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކަން: މައުމޫނު