މައުމޫނު އިދިކޮޅާ ގުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ހަރާމް ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލަވަޔާއި މިޔުޒިކު ނުހިމެނޭ: މައުމޫނު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި

ވެކްސިނާއެކު ކޮވިޑްގެ ނުރައްކަލުންވެސް އަރައިގަނެވޭނެ: ޔުމްނާ މައުމޫނު

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ: މައުމޫނު

މައުމޫނު ދައުރުގެ ކެބިނެޓް ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާތަކެއް ދޫކުރަން އަންގައިފި

މައުމޫނު ދައުރުގެ ކެބިނެޓް އެޖެންޑާތަކެއް ދޫކުރަން އަންގައިފި

ޑީއެންއޭ ސީކުއެންސް ގަރީނާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: މައުމޫނު

ހަށިތައް އަންދާ ނުލުމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުން މާ ރަނގަޅުވާނެ: މައުމޫނު

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށްކުރެވޭ ތާއީދެއް: ރައީސް މައުމޫނު