ޔާމީން ވިދާޅުވިޔަސް ރާއްޖެއިން ތެޔޮ ނެގުމަކީ ޓޫރިޒަމް ފުނޑުފުނޑު ވެދާނެ ކަމެއް: އުމަރު

އިލްޔާސަކީ މައުމޫން ފިޔަވައި އެންމެ ބޮޑު ހިދުމަތްތެރިޔާ: އުމަރު ނަސީރު

ޓީމް އުމަރު ފަރާތުން ޕްރައިމަރީއަށް އިލްޔާސް ނެރެން މަސައްކަތްކުރަނީ!

ޕީޕީއެމް ވެރިކަމެއްގައި ނަޝީދު ހެއްދެވި ގަޅި އެއްޗިއްސެއް ނަހަދާނެ - އުމަރު

ޕީޕީއެމަށް 2013 ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަދަ ގުރުބާނީ އެއްވެސް ވާން ތައްޔާރު: އުމަރު ނަސީރު

އެއް ކޭމްޕުން އަނެއް ކޭމްޕަށް ރައްދު ދޭނެ: އުމަރު

ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނާއެކު ޕީޕީއެމް ވާނީ ވަރުގަދަ: އުމަރު

ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭނާއެކު ޕީޕީއެމް ވާނީ ވަރުގަދަ: އުމަރު

ރިޔާސީ ރޭހުގެ ހިސާބު ހެދުމަށް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރަނގަޅު ފޯމިއުލާއެއް ނޫން: އުމަރު

ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ރައީސްކަން އުމަރު ޓީމަށް، ނައިބު ރައީސްކަން ޔަގީން ޓީމަށް