ފަހަތުން އަރައި ދެލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް އަލް އިއްތިހާދު އަލުން އެއްވަނައަށް

ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ، އަލް އިއްތިހާދު އެއްވަނައަށް

ރަށުން ބޭރުގައި އަލްއަޚްދޫދު އަތުން މޮޅުވެ، އަލް އިއްތިހާދު އަލުން އެއްވަނައަށް

ސައުދީ ލީގު: ޗެންޕިއަން އަލް އިއްތިހާދު ބަލިކޮށް އަލް ހިލާލް އެއްވަނައަށް

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް އަލް އިއްތިހާދު

ކޯޗާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ބެންޒެމާ އަލް އިއްތިހާދު ދޫކޮށްލަނީ!

އިއްތިހާދު އެއަރވޭސްއިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

އަރަބި ކުލަބް ޗެންޕިްއަންސް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އަލް އިއްތިހާދު ކަޓައިފި

އަލް އިއްތިހާދު ބަލިކޮށް، ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަަމަ ޖާގަ އަލް ހިލާލަށް!

އަރަބި ކުލަބް ޗެންޕިއަންސް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އަލް އިއްތިހާދު ޖާގަހޯދައިފި