އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ގެކޮޅު ދޮރުމައްޗަށްވާގޮތަށް ކަނޑުވިއްކުމާ ދެކޮޅު ބެނާ ދަމައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ނެތް: އިމްރާން

އަބްދުالله ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހާދިސާގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ނެތް: އިމްރާނު

އިމްރާން ހުންނެވީ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ވެލި އަޅާ ފޮރުވައިގެން: ފިރުޝާން

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތެއް ނުވޭ: އިމްރާން

ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވެގެން ނިޔާވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު ނިޔާވުމުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

އަބްދުﷲ ގެ މަރުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއްވާ ކަމަށް ސާބިތެއްނުވޭ: އިމްރާން

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތެއް ނުވޭ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލު އޮތްކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: އިމްރާން

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވުމުގައި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް ނެތް – އިމްރާން