މިއުޒިކާއި ލަވަ ހަރާމް ވަނީ މުންކަރާތްތަކަށް އަރައިގަތުމުން : ޑރ.އަބްދުﷲ ދީދީ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންތިޚާ ބުކޮށްފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސަކަށް ޝައިޚު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ޒުބައިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އިމްރާން އަބްދުﷲ ކުރިމަތިލައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޗައިނާ ސަފީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބާތިލް ކުރި އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ މައްސަަލަ ޕީޖީން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ