6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައިގެން އެފްއޭއެމްއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

6.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބިލް ނުދައްކައިގެން އެފްއޭއެމް އިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ޔުކްރެއިންގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ސުންނާފަތިވެ ކިޔޭވްއާއި އެނޫން ސިޓީތައް ވެސް ކަނު އަނދިރީގައި

މާދަމާ ހެނދުނު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭން ޖެހޭ ހުއްދަނުދީފިނަމަ ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބުރިކޮށް ވަގަށް ނަގާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

ގަމުގައި ކަރަންޓް ފެސިލިޓީއެއް ހަދަން ބީލަމަށް

ޕީއެސްއެމުން ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް 80 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވޭ، ބިލްތައް ނުދައްކައިފިނަމަ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ކަރަންޓް ކާރު އުފައްދައިގެން ޓެސްލާއިން އާ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި

ވަގަށް ނެގި ކަރަންޓް ސާމާނުތަކެއް ހޯދައިފި