ގާފަރު ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފުރުތަމަ ފިޔަވަހި ނިންމާލައިފި

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލުތައް ހަމަހަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލު ދައްކަން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުއި ދީފި

ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލްތައް ދެއްކުމުގައި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުއިތަކެއް

ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލު ދައްކަން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުއި ދީފި

ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއް ފެނަކައިން ހަމަޖައްސައިފި

އަންނަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުވާނެ: ފެނަކަ/ސްޓެލްކޯ

މިމަހުވެސް ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި ވަރު އިތުރު، އަންނަ މަހުގެ ބިލްތައް ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ/ފެނަކަ

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ - ސްޓެލްކޯ