ފޮނަދޫ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ދޭން ފެނަކަ އަށް

ފޮނަދޫގެ 50 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ފެނެކައަށް

ފެނަކައިގެ ތިން މީހަކު ރަށެއްގެ ހުރިހާ ކަރަންޓް ބިލެއް ބަދަލު ކުރި

އަައްޑޫގައި ކުނިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް 16 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މާލެއާ ހުޅުމާލެއަށް އެއްވިއުގައަކުން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ސްޓެލްކޯ

ދެ ރުފިޔާބަޔަށް ކަރަންޓް ވިއްކާ މީހުން ދުނިޔޭގައި އެބަތިބި، ނާދެވިގެން އުޅެނީ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ނެތީމަ: ނަޝީދު

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ، ބޮޑު ބަޔަށް ކަރަންޓް ލިބިއްޖެ

މުޅި ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓް ޔުނިޓެއްގެ އަގު 2.50 ރުފިޔާ އަށް ތިރިކޮށްދޭނަން: ނަޝީދު

ސިމާދު މަރުވީ ކަރަންޓް ޖެހިގެން: އެމްސީ ހަމީދު