މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ގުޅާލައިފި

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ގުޅާލާ ޓެސްޓް ކޮށްފި

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގަ މާދަމާ ގުޅާލަނީ

ފައިނުގެ ކަރަންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޮތްކެއް ދިއްލައިގެން އުޅޭ މީހެއްގެ ކަރަންޓް ބިލަށް 2.5 ލައްކަ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނު ހަލާކުވެއްޖެ

މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ކަރަންޓް ބުރުމާއެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ކަރަންޓް ބުރުމާއެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ހިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ