އިންޖީނެއްގައި ރޯވެ، މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް ގެނެވިއްޖެ: މުގުނީ

ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލުން ޖޫރިމަނާ ކަނޑާލަދީ: ބޮންޑޭ

ފެން، ކަރަންޓް ބިލުން ޖުރިމަނާ ކަނޑާލަން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އޮޅުވެލިފުށީގެ ކަރަންޓް އެކީ ސޯލާއަށް ބަދަލުކުރުން: ރައީސް

އޮޅުވެލިފުށީ ކަރަންޓް %100 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުރެވޭނެ: ރައީސް

ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓް އިގްތިސޯދު ކުރާނަމަ 15% އަށް ބިލު ކުޑަކުރެވޭ

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ކުންފުނިތަކުގެ ފްލެޓްތަކަށް ސެޕްޓެންބަރުގައި ކަރަންޓް ދެވޭނެ: އެޗްޑީސީ

އޯވަލޯޑްވެ، ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ