ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، މާލޭގެ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވުުމުގެ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަންނަން ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވަނީ ބޭނުންކުރެވޭވަރު އިތުރުވާތީ: ސްޓެލްކޯ

ބިލް ބޮޑުވީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު އިތުރުވުމުން: ސްޓެލްކޯ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އައްޑޫގައި 1.6 މެގަވޮޓްގެ އާ ޖެނެރޭޓަރެއް ބަހައްޓައި ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

ކަރަންޓް ބިލްތައް ހައިރާންވާހާ ބޮޑުވެއްޖެ، ޝަކުވާ ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ

1.6 މެގަވޮޓުގެ އިންޖީނެއް ބަހައްޓާ އައްޑޫއަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

ކެންދޫ ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލަށް 300ރ ކައުންސިލުން ދެނީ

މާމެންދޫ ފެނުއަޑީގައި، އިންޖީނުގެއަށް ފެން ވަދެ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ