ފެން ބިލްތަކުން 10 މިލިއަން، ކަރަންޓް ބިލްތަކުން 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ދީފި

ކަރަންޓް ފިސްތޯލަ ބޭނުކުރާނީ ހާއްސަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ފުލުހުން

ފުލުހުން ކަރަންޓް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

އައްޑޫއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ކަރަންޓް ފިސްތޯލަ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ފުލުހުން ކަރަންޓް ޓޭޒަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ދިވެހި ފުލުހުން މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ކަރަންޓް ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

މާލޭގެ ގެތަކުގެ ކަރަންޓް މީޓަރުތަކުގެ ފޮޓޯ އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވަން އެދިއްޖެ

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް ކަނޑާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރެއް ނެތް

ފުރަބަންދުގައި ކަރަންޓް ކަނޑައެއް ނުލާނަން - ސްޓެލްކޯ