މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މުލީގައި ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން އަންގައިފި

ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާތީ ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މިއީ ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައިގައި ދައްކަން ލިބުނު މޮޅު ބަހަނާއެއް