ވަންދޫގައި 67 ގޭބީސީއަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެނީ އެންމެ ޖަނަރޭޓަރަކުން

ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރެއް ހަލާކުވެ، ފީވަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ދެގަޑިއެއްހާއިރަށްފަހު ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ހުޅުމާލެއިން ދެ ގަޑި އިރަށް ކަރަންޓް ގޮސްފި

އަޅުގަނޑު މިރޭ ނިދާނީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ދޫކޮށްފަ: ޢަލީ މުޙަންމަދު

ހުޅުމާލޭން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ނިލަންދޫ ގޭބިސީތަކުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވެގެން ކައުންސިލުން އެހީވަނީ