ކަރަންޓް މީޓަރު ޓެސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް އިންގިލާބެއް

ލ. މާމެންދޫގައި ތަރައްޤީކުރި އައު އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

އިންޖިނިއަރުން އިހުތިޖާޖަށް: ލަންކާއަށް މާދަމާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަރަންޓް ނުލިބިދާނެ

ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ކަރަންޓް ދޭން ބޭނުންވާ ކޭބަލް ވަޅުލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުންފުނީގެ ޚަރަދުގައި ކަރަންޓް ދެނީ

ސްޓެލްކޯ ޓަވަރުތަކަށް ކަރަންޓް ލާން ފަށައިފި

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ބ. ހިތާދޫގެ އާ އިންޖީނުގެ ހުޅުވައި، ކަރަންޓް ދޭންް ފަށައިފި

ކުޑަގިރިއަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް އަޅައިފި

ކުޑަގިރީގައި ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އަޅަން ފަށައިފި