ވޭމަންޑޫއަށް ކަރަންޓް ދީފި

ވޭމަންޑޫ ކަރަންޓް މައްސަލައަށް މިރެއަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ވޭމަންޑޫއަށް މިރޭ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ފެނަކަ

ވޭމަންޑޫއަށް މިރޭ ކަރަންޓް ދޭނެ: ފެނަކަ

ބޮޑު އިންޖީނެއްގައި މައްސަލަ ޖެހި އާދިއްތަ އަދި ހޯމަ ދުވަސް ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓް ދޭން ފަށަނީ

އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކުގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއްވެގެން

ލ. ގަން ކަރަންޓް ވިއުގައިން، ތެލުން އެކަނި ދުވާލަކަށް 18 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ވާނެ: ފެނަކަ

"އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއް ވެގެން"