ކުނި ބިލް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަނީ

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލަށް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލްގައި ހިމަނަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން މެންދުރު ފަހު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަނީ

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަން ނިންމައިފި

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަން ނިންމައިފި

މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް ކަރަންޓް ބިލާ ކާށި ހިލޭ

ސްޓެލްކޯއިން ހިންމަފުށީގެ ކަރަންޓް ކެޕެސިޓީ އިތުރުކޮށްފި

ވީއައިއޭ އިން މިރޭ ކަރަންޓް ކަނޑަނީ