ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލު ދައްކަން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުއި ދީފި

ކަރަންޓް ބިލަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއް ފެނަކައިން ހަމަޖައްސައިފި

އަންނަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުވާނެ: ފެނަކަ/ސްޓެލްކޯ

މިމަހުވެސް ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި ވަރު އިތުރު، އަންނަ މަހުގެ ބިލްތައް ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ/ފެނަކަ

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ - ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ 2 ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

މާލޭގެ 3 ސަރަހައްދަކުން 1 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ފެނަކައިންވެސް ނިންމައިފި

ފެނަކައިންވެސް ކަރަންޓް ބިލުން 40 އިންސަައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދެނީ