ބިލަބޮންގު ސްކޫލްގައި އަވިން ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

ތެޔޮ ހުސްވެގެން ހެނބަދޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓް އެކައުންޓް ދަރަނި މި އަހަރު 690.7 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ: އެމްއެމްއޭ

ކަރަންޓް އެކައުންޓް ދަރަނި މިއަހަރު 690.7 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެ:އެމްއެމްއޭ

ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް، އަދި ފެނާއި ކަރަންޓް މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ދޭނަން: ގާސިމް

އައްޑު އަށް ކަރަންޓް ދޭ ކުންފުނި "މިނިވަން" ވާން ޖެހޭ!

އައްޑު އަށް ކަރަންޓް ދޭ ކުންފުނި "މިނިވަން" ވާން ޖެހޭ!

އައްޑު އަށް ކަރަންޓް ދޭ ކުންފުނި "މިނިވަން" ވާން ޖެހޭ!

ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް!

ފެބްރުއަރީ މަހު ފޮނަދޫ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ: ކައުންސިލް