އައްޑޫގައި ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ގުޅައިދޭ އަގު ދެ ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި

ކަރަންޓް އަލުން ގުޅުން 50ރ. އަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކަރަންޓް، ފެން، ނަރުދަމާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް!

ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަ ބައްތިތަކެއް އުތުރު ބަނދަރުގައި ހަރުކޮށްފި

ކަރަންޓް އުފައްދާ ސާމާނުގެ ފެންވަރު ބަލަނީ

އައްޑޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ތެޔޮ ހުސްވެގެން ހެނބަދޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

މުޅި މާލެއިން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމީދޫން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ބިންހެލުމާއި އެކު ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ