ކަރަންޓް ފިއުލް ސާޗާޖް ނަގާ މައްސަލަ ގައުމީ ޕާޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މެޖޯރިޓީގެ ނިންމުމަށް ތަބާވާނެ ކަމަށް ބުނެ ފޮނަދޫގެ ކަރަންޓް މުޒާހަރާ ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލައިފި

ދިޔަމިގިލީން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުމަށް މެންބަރަކު ގޮވައިލައްވައިފި

ދިޔަމިގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑުނު މައްސަލައިގެ ބަހުސު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ދިޔަމިގިއްޔަށް ކަރަންޓް ނުލިބިގެން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ދިޔަމިގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ ދެ ދުވަސް ވެއްޖެ

ދިއްގަރުން ކަރަންޓް ކަނޑާލިގޭގެ އަށް ކޯޓުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ކަރަންޓް ގުޅައިދީފި

ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ކަރަންޓް އަގު ބޮޑު ކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ސަބްސިޑީ ނުދީގެން ކުރިނބީ ސަރުކާރު އިމާރާތްތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން މާލޭ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޗައިނާ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި