ކަރަންޓް ބިލު ނުދައްކާ ތަންތަން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރަށްރަށަށް ކަރަންޓް ލިބުން ދަތިވާތީ އެޗްއާރުސީއެމްއިން ފެނަކައާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އެމްބީސީގެ ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ނޯޓިސްދީފައިވާއިރު އިތުރު ނޫސްވެރިންތަކެއް ވައްދަނީ

ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ސަރުކާރުން 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައި އެބައޮތް: ސްޓެލްކޯ

އިއްޔެ ކަރަންޓް ކަނޑާނުލީ ފިނޭންސުން ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމަށް ބުނުމުން: ސްޓެލްކޯ

މާލޭ ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަނުން 31 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކާ އެބަހުރި: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބިލްތައް ނުދައްކައިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އައިޖީއެމްއެޗަށްވެސް ނޯޓިސް ދީފި

ކަރަންޓް ބިލްތައް ނުދައްކައިގެން ޓީވީއެމްއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ!