ތެޔޮ ހުސްވެގެން ހެނބަދޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

މުޅި މާލެއިން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމީދޫން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ބިންހެލުމާއި އެކު ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ދޮޅުގަޑިއެއްހާއިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާތީ ފަރުމަހުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

އަނެއްކާ ވެސް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ!

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކަރަންޓް ބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން ސްޓެލްކޯއިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ނުލިބެއްޖެ ނަމަ މާލެއިން ކަރަންޓް ކަނޑަށް ޖެހޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި