ކޮޅުފުށީ އިންޖީނުތައް ހަލާކުވެ 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓް ދިނުމަށް ދަތިވެއްޖެ

ބިލެއްފަހީގެ 10 ގެ އަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލި މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

މުލީއާގޭގައި ހަރުކުރި ސޯލާޕެނަލްތަކުން ސްޓެލްކޯއަށް ކަރަންޓް ވިއްކަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ބިލު ނުދައްކައިގެން ށ. ބިލެތްފަހީގެ ބައެއް ގޭގެއިން ކަރަންޓް ކަނޑައިލުމުން ރަށު އޮފީސް ދޮށަށް މީހުން އެއްވެއްޖެ

ހިންމަފުށީ އަތިރިމަތީ ސްޓޭޖު ހުރި ތަނުގައި ދިޓީވީ އާއި ވީޓީވީ ބަލަމުންދާތީ ރަށު އޮފީހުން ކަރަންޓް ކަނޑާ މައްސަލަ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލު ހިފައިގެން ދިއުމުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ މީހަކަށް ވެސް މަސްދަޅު ކޭހުގެ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ކަމަށް އެންސްޕާ އިން ބުނެފި

ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

އަވިން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު 90 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއުއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މާލޭގެ 500 އަށްވުރެ ގިނަ ގެއިން މިދިޔަ މަހު ކަރަންޓް ބިލު ދައްކާކަށް ނުޖެހުނު

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް، ހަތަރުސަތޭކަ ޔުނިޓާ ހަމައަށް ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ދޭން ނިންމައިފި