ދިއްގަރުން ކަރަންޓް ކަނޑާލިގޭގެ އަށް ކޯޓުގެ އަމުރުގެ ދަށުން ކަރަންޓް ގުޅައިދީފި

ދިއްގަރު ކައުންސިލުން ކަރަންޓް އަގު ބޮޑު ކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ސަބްސިޑީ ނުދީގެން ކުރިނބީ ސަރުކާރު އިމާރާތްތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން މާލޭ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޗައިނާ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ކުރެންދޫގެ ގިނަ ގެތަކެއްގެ ކަރަންޓް ސާމާނު ހަލާކުވެއްޖެ

އިންޖީނެއްގައި މައްސަލަ ޖެހި އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓް ގުޅައިދިނުމަށް ފިކްސްޑް ރޭޓްތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ވައިކަރަދޫގައި ކަރަންޓް ދޭ ޖަމިއްޔާ އުވާނުލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް އަމުރުކޮށްފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޯކައިދޫގެ ކަރަންޓް ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ދިނުމުން ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފި

ކަރަންޓް ފޮއްޓެގައި އަނެއްކާވެސް ރޯކޮށްލުމުން ބިލަތްފަހިން ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ