އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުން އިތުރުކުރަން 75 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއުއެއް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް 75 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ 5 އަހަރު މާލޭގެ ކަރަންޓް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށްފައެއް ނެތް، ކަރަންޓު ކެނޑި މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ: ފަހުމީ

ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ޑައިކިންއިން ޗިޕެއް އުފައްދަނީ

ގުގުރިއަކާއެކު ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑުން މަދުކުރުމަށް މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑޭވަރު މަދުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

މާލެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑުން މަދުކުރުމަށް މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ސްނޯގެ ތޫފާނަކާ އެކު ޔޫކްރެއިނުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ