މާލެ ސަރަޙައްދުގެ %75 ގޭބީސީގެ ކަރަންޓު ބިލު މިމަހު ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

މިއަދު މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ!

މާފަންނުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިއަދު ދެ ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން މިއަދު ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ކަރަންޓު އިގްތިސޯދު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ މިއަދު މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

އޮފީސް މާހައުލުގައި ކަރަންޓު އިޤްތިޞާދު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

ވިލިނގިލިން ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ 8 ގަޑިއިރު، ރަށު ފެނަކައިގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ މީހެއް ނެތް!

މާލެ ސަރަހައްދުގެ %75 ގޭބިސީތަކުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާނެ

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން، ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ހާއްސަ ޓީމެއް