ކުޅުދުއްފުށީގައި މިމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ފެނަކައިން ނިންމައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ މައާފަށް އެދި، ބިލުތަކުން 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކުން 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް

ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން މުޒާހިރާއަށް ނިކުމެއްޖެ, ރައްޔިތުން ބުނަމުން ދަނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހިރާ ކުރާނެކަމަށް!

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓު ބިލުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ މި މަހުގެ ބިލުން 50 ޕަސެންޓު ހެޔޮކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 50 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް

ހުރިހާ ރަށެއްގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލު ގެނެސް ދޭނަން: ރައީސް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން 800ކވ ގެ ޖަނަރޭޓަރެއް