ވަގަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ކަރަންޓު ސާމާނުތަކެއް ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރަނބޫދޫގައި ކަރަންޓު ކަނޑައިލަން އިއުލާންކޮށްފި

ކަރަންޓު ފީގެ އަގު ބަދަލުކުރަން ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އެކަނި އެދިފައިވާތީ އެކަން ކުރެވޭކަށް ނެތް: ދައުލަތް

ގައްދޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ރައްޔިތުން އިންޖީނުގެއަށް ގަދަވެގެންފި

ވަށަފަރުގައި ވެސް ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

ސަބްސިޑީ ނުލިބޭ ނަމަ ނިލަންދު އަށް ކަރަންޓު ދެވޭނީ އިތުރު ދެ މަހު: ކައުންސިލް

ފޯކައިދޫ ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ފީ ހޯދުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ކޯޓަށް

ސަބްސިޑީ ނުލިބޭ ނަމަ ނިލަންދު އަށް ކަރަންޓު ދެވޭނީ އިތުރު ދެ މަހު: ކައުންސިލް

ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން ދިޔަމިގިއްޔަށް ކަރަންޓު ދީފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކަރަންޓު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެކަމަށް އިސްލާމްއާބާދު ވޯޓަރ އެންޑު ޕަވަރ ދެވެލޮޕްމަންޓުން ބުނެފި