ފޯނު ޗާޖުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭަގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން އަންހެން ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކުނި އަންދައިގެން ކަރަންޓު އުފައްދަން އަބޫދާބީން ހަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދެ ޖަނަރޭޓަރު އައްޑޫއަށް ފޮނުވައިފި

ހުޅުމާލޭން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ލޯޑު ބޮޑުވެގެން، މިހާރު ހައްލުކޮށްފިން: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލެއިން ގަޑިއިރެއްހާއިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޖަނެރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ދިޔަ ބަހެއްގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލީބިޔާގެ ސިރްތުން ކަރަންޓު ޕްލާންޓެއް އައިއެސްއިން ހިފައިފި

އެފްރިކާގެ 600 މިލިއަން މީހުންނަށް އޭކޯން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ