ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ހުރި ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ޓެކްނިކަލް އެނަލައިސެއް ހަދަނީ

ޖަނަރޭޓަރަކަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ވެލިދޫގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ދަނީ

ވައިގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ސައިންސްވެރިން ތައްޔާރުވަނީ

މާލޭ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ މަޝްރޫއު ފެށުން

މާލެ- ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މާލެ- ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މާލެ - ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު ވިޔުގައިގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭ ކަރަންޓު ވިއުގައަކުން ގުޅައިލުމަށް ހަދާ ބޮޑު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ ރައީސްް އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

ބްރިޖް ނިމި 3 މަރުކަޒު ގުޅައިލުމުން ކަރަންޓު ލިބުމަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް: ޝުކޫރު

މާލެ - ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު ވިޔުގައިގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި