ކަރަންޓު ކެނޑުނުފަހުން ތިނަދޫން ހިނގީ އެއް ވައްކަން!

ތިނަދޫގެ ބައެއް މުޢައްސަސާތަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފި

ތިނަދޫއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިން ކުރަނީ

މިއަދު ތިނަދޫގެ ބެންކަށާއި ސްކޫލްތަކަށް ކަރަންޓު ދޭނަން: ފެނަކަ

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް އުރީދޫ އިން ޖަނަރޭޓަރެއް ފޯރުކޮށްދެނީ

ތިނަދޫއަށް ދާއިމީކޮށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް ދެވޭނީ ދެ މަސް ފަހުން: ފެނަކަ

ކަރަންޓު ލިބި، ކިޔެވުން ފެށުމުން ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދޭނަން - ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނެ

ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭ ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަރަންޓު ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ- ފެނަކަ

ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ތިނަދޫގައި ދިރާގުން ފޯނު ޗާޖުކޮށްދެނީ