ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ސޯލާ ޕެނަލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން ސްރީލަންކާގެ ފަޤީރު ފަސްހާސް ގެއަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ..

ސްރީ ލަންކާގެ 5000 ގެއަކަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ

ވޭމަންޑުއަށް ގެންދިޔަ ޖެނެރޭޓަރ ހިންގިތާ 15 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެ، އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ލަންކާގެ 5،000 ފަގީރު ގެ އަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ސޯލާ ޕެނަލުން ކަރަންޓު ދެނީ

މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ތ. ވޭމަންޑޫއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭނަން: ފެނަކަ

މާފަންނު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ވޭމަންޑޫ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް

އެއް ޖަނަރޭޓަރުން ނަރުދުއަށް ކަރަންޓު ދީފި، އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް މިރޭ ގެންދަނީ

ށ. ނަރުދޫއަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފި