މަނަދޫ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ކަރަންޓު ނެތިގެން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި

އިންނަމާދޫގައި ކަރަންޓު ކެނޑި އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައި

ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ތައާރަފްކުރަންޖެހޭ - ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކަރަންޓު ހަރަދު ބޮޑު އެއް ގައުމު : ރައީސް ވަހީދު

އާތުއަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ގިނަ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަލާ އަންދިރިކޮށްފި

މުރައިދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް ގަޑިއިރު ވެއްޖެ

ބިލަބޮންގް ހައި ސްކޫލުން އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދަނީ