ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑި ދެލިފްޓެއްތެރޭ ބަޔަކު ތާށިވެއްޖެ

މާލެއިން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިގެންދާނެ - ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑޫ މިސްކިތެއްގައި އިލިޔާސް ދަރުސް ދެއްވަމުންދަނިކޮށް ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ވައިރުތަކެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ފަހު މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓްދީފި

އޮޅުވެލިފުށިން އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ މައި ތިން ޖެނެރޭޓަރު ފެއިލްވުމުން: ސްޓެލްކޯ