ތިނަދޫގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ތިނަދޫގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދެދުވަސްތެރޭ ވަގުތީ ހައްލު ލިބޭނެ: އެމްޕީ

ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު އަނބުރާ ރުޖޫއަކުރުމަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަރުކާރު

ފެބްްރުއަރީން ފެށިގެން މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގު 20 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ!

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެކު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާނެ !

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއި އެކު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވާނެ!

ކަރަންޓުގެ އަގު ބަދަލުކުރަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައި، ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނަނީ