ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އައްޑޫގައި 20 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫއެއް ފެއްޓުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫޢު ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫގައި 20 މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ގަރާރުން ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރެވިދާނެ!

ކަރަންޓުގެ އެއް ނެޓުވޯކުން ގުޅާލުމަށް މާލޭގައި ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓަނީ

އައްޑޫން 7 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

އައްޑޫން 7 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ނާޒުކު، ހައްލުކުރާނަން: ފެނަކަ

ގައްދޫ ގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް!