ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެސްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުޅުދުއްފާރަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ވީއައިއޭއަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްފި

ރީތި ބީޗު ރިސޯޓުން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހިދުމަތް ފަށައިފި

ދެން އުފެދޭނީ ކަރަންޓުގެ އަގު ތިރިކުރާނެ މަޖިލީހެއް: ނަޝީދު

ކަރަންޓުގެ އަގު ލަހެއް ނުވެ ހެޔޮކުރާނެ: ފެނަކަ ސައީދު

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން - ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފީވަކަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި