5 އަހަރު ތެރޭ ކަރަންޓުގެ %33 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދަން އަމާޒެއް

އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ %33 އުފައްދައިދޭނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން: ރައީސް

އަމާޒަކީ ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުން: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު

ކަރަންޓުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަނީ!

ފްރާންސަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައި 1.2 މިލިއަން މީހުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުން މަހުރޫމުވެއްޖެ

ވިލިމާލޭގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ތަރައްގީކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅާނަން - ޝަރީފް

ކަރަންޓުގެ އަގު ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

އެމްއެންޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަރަންޓުގެ ފުރަތަމަ 100 ޔުނިޓު ހިލޭ ކުރާނަން: ނާޒިމް

ނީޜޭގައި ބަޣާވާތް ކުރުމުން އެ ޤައުމަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓައިލައިފި