ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށް ޑީސެލް އިން ޑިއުޓީކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން، ޑީސަލްއިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށް ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަނީ

ކިިހާދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަނީ

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

މާކުރަތުގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ

ފެނުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރެއް ނެތް: ސްޓެލްކޯ

ފެނުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރި ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް އެބަ ލިބޭ: ސްޓެލްކޯ