އާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓާއެކު ހިންމަފުށީ ކަރަންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ 2050 ކިލޯވޮޓަށް

ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

އާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓާއެކު މާޅޮހު ކަރަންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ 816 ކިލޯވޮޓަށް

ސްރީލަންކާގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމުން ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓު ވަނީ

ސްރީލަންކާއިން ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން މަހިބަދޫ ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަހިބަދޫ އަށް އާ ޖަނެރޭޓަރެއް

މަހިބަދޫއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރަކާ އެކު ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރަނީ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް މަހިބަދޫ އަށް އައު ޖަނެރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

އެއްވެސް ރަށަކުން ހަމަ ގައިމުވެސް ކަރަންޓުގެ ޝަކުވާއެއް މިހާރު ނާދޭ: ރައީސް ސޯލިހް