“ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނެއްލައިދޫން ތައްޔާރުވާއިރު ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުނުވޭ” -ނާޘިމް-

“ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނެއްލައިދޫން ތައްޔާރުވާއިރު ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުނުވޭ” -ނާޘިމް-

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ވެލިދޫގައި އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ފަގީރުންނަށް ހެވެއްނުވި

ލަންކާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވޭ: އޮފިޝަލް

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައްޑޫ އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މާޗް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި: ރައީސް

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ