1.2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރު ސެޓަކާއެކު އޭދަފުއްޓަށް ކަރަންޓުގެ ޔަޤީންކަން

ކަރަންޓުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފާއިތުވި 3 އަހަރު 1.8 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ކުލައެއް ނުޖައްސާނަން: ޝަރީފު

މާލެ އާއި ރަށްރަށަށް ދޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހަމަހަމަކުރަން ގޮވާލައިފި

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުން ނަގާ އަގު ހަމަހަމަކުރަން ހަމަސް ދީފި

ތިރީސް އަހަރަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވޭވަށަށް ލިބޭނެ: ރައީސް

ވޭވަށުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި އިންޖީނުގެއާއެކު ދުރުމުސްތަޤްބަލަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި އެރަށަށް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުޑަގިރީގެ ކަރަންޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމާލައިފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހަށްދަކަށް މިހާރު ކަރަންޓް ދެވިއްޖެ:ސްޓެލްކޯ

ދަތުރު ދިޔުމަށް ތަރައްޤީކުރާ ކުޑަގިރިއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް