މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ ބިލްތަކުގެ އަގު ދެން ދައްކަން ޖެހޭނީ ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުން

ސްޓެލްކޯގެ އެހީއާއިއެކު ދުވާފަރުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްފި

ނައިފަރު ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިން 600 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަަރ ސެޓެއް ފޮނުވައިފި

ހަތަރު ދުވަހަށް ފަހު ނައިފަރު ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދަނީ ފެނަކައިގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ދުވާފަރުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ސްޓެލްކޯގެ އެހީއާއެކު ހައްލުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާ 5 ރަށެއްގައި މިއަހަރު ބެޓަރިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށާނެ: ފަހުމީ

ފަސް ރަށެއްގައި ބެޓަރިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ

ކުރީ ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: ވަޒީރު ޠާރިޤު