އެއާޕޯޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފި

ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

އައްޑޫގައި 20 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫއެއް ފެއްޓުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫން 7 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ

ގައްދޫ ގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް!

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ހާއްސަ ކައުންޓަރެއް ބަހައްޓައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް މުވައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ދޮގުކުރައްވައިފި