ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް 31 އަހަރު އެމެރިކާގެ ޖަލެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނީ 75 ޑޮލަރު

ޖީއެމްއާރަށް ދޭން ޖެހޭ ބަދަލުގެ ކަންކަން މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: އާދިލް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ޖެހުނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު

"ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރު"

ސަބްސިޑީއަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ހަގީގަތް ޕާޓީތަކުން ދަނީ އޮޅުވާލަމުން: ރަފިއްޔާ

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބޯޓުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 633 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަންގައިފި

ޖެޓްފިއުލް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބުނެ އެއާޕޯޓުން ވަކިކުރި އެކަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 60،400 ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ކޯޓުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 60،740 ރުފިޔާ ދޭންޖެހިއްޖެ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް 170 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސަރުކާރަށް އަމުރުކޮށްފި