ސަބްސިޑީއަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ހަގީގަތް ޕާޓީތަކުން ދަނީ އޮޅުވާލަމުން: ރަފިއްޔާ

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބޯޓުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 633 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަންގައިފި

ޖެޓްފިއުލް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބުނެ އެއާޕޯޓުން ވަކިކުރި އެކަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 60،400 ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ކޯޓުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 60،740 ރުފިޔާ ދޭންޖެހިއްޖެ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް 170 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސަރުކާރަށް އަމުރުކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް 170 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސަރުކާރަށް އަމުރުކޮށްފި

ކަރަންޓް ބިލަށް އައި ބަދަލުގެ ފައިދާ ސީދާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ: ޠާރިޤް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 60000 ރ އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭކަމުގެ ސަކުވާ ގާދޫ ރައްޔިތުން ކުރަންފަށައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 60000 ރ އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭކަމުގެ ސަކުވާ ގާދޫ ރައްޔިތުން ކުރަންފަށައިފި