މޫސުމީ ބަދަލުގެ މައްސަލައިގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ: އަމްޖަދު

ޓާޓާ އާއި ގުޅިފަޅުން ނެގި ފުލެޓްތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭ ފުލެޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ދެ ގޯތީގެ ބަދަލުގެ މައްސަލަ އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅަން ނެގި ދެ ގެއެއްގެ ބަދަލުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އަދުރޭ އަތުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން ހުށަހަޅައިފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އަދުރޭ އަތުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާއްޖެޓީވީ ދައުވާކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން އަދުރޭއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމް އަތުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން ހުށަހަޅައިފި

އެއާޕޯޓަަށް އަރާ ގެތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ގޯތީގެ ބަދަލުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ކޮލޮރާޑޯގެ މުސްލިމް މަސައްކަތްތެރިންގެ ބަޔަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު