ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރި އާއިލާތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑުން ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރާ ފައިސާ މިއަހަރު އެއް ބިލިއަނަށް އަރާނެ: މެމްބަރު ޝިޔާމް

އާތިޔާ ޕްރިންސިޕަލްކަމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހިއްޖެ

ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަންފަތުގެ އިވުމުން މަހުރޫމްވުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފުލުހުންގެ ސިވިލް މުވައްޒަފަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީފި

ބޮއިންގް ކުންފުނިން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިޔަން ޑޮަލަރު ދޭން ނިންމައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރަށްއަރާ: ފައްޔާޒު

އިސްރާއީލަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން މިސްރުން އެއްބަސްވެއްޖެ