ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ދޭން އެއްބަސްވެ އަމަލުނުކުރުމުން ދީބާޖާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!

ކަބަޑެއްގެ ދަށުވެ މަރުވި ކުއްޖެއްގެ އާއިލާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 46 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި އާއިލާތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 18 މިލިއަން ރުފިޔާ

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި އާއިލާތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 18 މިލިއަން ރުފިޔާ

170 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ދޭން ނިންމި ދީބާޖާގެ ވެރިންނާއެކު ރައީސް ނަޝީދު

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑިއަށް 845 މިލިއަން ދޭން ނިންމި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ދީބާޖާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީބާޖާ އަށް 174 މިލިއަން ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި