އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖީއެމްއާރުން ހުށަހަޅައިފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިދިނުމަށް ޖީއެމްއާރުން އެދެފި

ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އެކުންފުނިން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ބެލެނިވެރިޔަކީ އެމްޑީޕީ: ނަޝީދު

ރާއްޖޭގެ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ބެލެނިވެރިޔަކީ އެމްޑީޕީ: ނަޝީދު

ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ފޫނުބެއްދޭ ގެއްލުތަކެއް ކުރިމަތިވޭ: ރައީސް

ބޯ ބުރިކޮށްލި ކުއްޖާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ރީތިރަށް ރިސޯޓުން ވަކިކުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދީފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 28 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އެމްޓީޑީސީގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ބޯޓުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 61 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަންގައިފި