ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ފޫނުބެއްދޭ ގެއްލުތަކެއް ކުރިމަތިވޭ: ރައީސް

ބޯ ބުރިކޮށްލި ކުއްޖާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ރީތިރަށް ރިސޯޓުން ވަކިކުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދީފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 28 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން އެމްޓީޑީސީގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ބޯޓުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 61 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަންގައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީން އޮނިކްސް އަށް ރަށެއް!

ކޮމިޝަނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ: ތިންވަނަ އަޑު

މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ބަދަލުގެ ސުރުހީތަކުން ޓޫރިޒަމަށް ވެސް ބަދަލުތައް!

ހައިކޯޓުގެ ވަޒީފާއަކަށް ހޮވުނު ކަމަށް ބުނުމަށް ފަހު، ފަހުން ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނި މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 10،000ރ. ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި