ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 60000 ރ އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭކަމުގެ ސަކުވާ ގާދޫ ރައްޔިތުން ކުރަންފަށައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 60000 ރ އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭކަމުގެ ސަކުވާ ގާދޫ ރައްޔިތުން ކުރަންފަށައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ވާހަކަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެއޯސިސް އިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި -ތާރިޤް

'ގަޑި ހެދި އަހުމަދު' ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޝީފަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 800،000ރ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ފަހުމީ ސީއެސްސީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 400.000 ރ ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަތަރުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފަހުމީއަށް ދިނުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި