ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރަށްއަރާ: ފައްޔާޒު

އިސްރާއީލަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން މިސްރުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހަ މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑުން ދޫކޮށްފި

އެލައިޑްއިން ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ މިލިއަން ދީފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑުން 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތު އެލައިޑުން 6.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ފައިސާދޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ލަފާކުރި އަދަދަށްވުރެ، ހަ ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ!

ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ދީފި

ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ހޯއްދެވުމަށް ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތް