އާތިޔާ ޕްރިންސިޕަލްކަމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހިއްޖެ

ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަންފަތުގެ އިވުމުން މަހުރޫމްވުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފުލުހުންގެ ސިވިލް މުވައްޒަފަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީފި

ބޮއިންގް ކުންފުނިން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިޔަން ޑޮަލަރު ދޭން ނިންމައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރަށްއަރާ: ފައްޔާޒު

އިސްރާއީލަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން މިސްރުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހަ މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑުން ދޫކޮށްފި

އެލައިޑްއިން ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ މިލިއަން ދީފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑުން 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި