ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ހޯއްދެވުމަށް ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތް

ކަރަންޓްގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލުގެ އަސަރު ކުރާނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް އިންސައްތަ މީހުންނަށް

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 377،772 ރުފިޔާ!

ނުކުރާ ކުށަކަށް ޖަލުގައި 38 އަހަރު ހޭދަކުރި އެމެރިކާ މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 21 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ސަރުކާރުން ނެކްސްބިޒްއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 275 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ނެކްސްބިޒް އަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 275 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ބަދަން ޕެކެޓު ހާދިސާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 18،000 ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖާބިރު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 50 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނަން: ޖާބިރު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކަށް ވާން ދިވެހިން ބޭނުންނުވޭ: ނަޝީދު