ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

ނޫމަޑިއަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނީ 848 މިލިއަން ރުފިޔާ

ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްކީ 849 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯދިޔާކަމުން ބިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފިން

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރި އާއިލާތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑުން ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރާ ފައިސާ މިއަހަރު އެއް ބިލިއަނަށް އަރާނެ: މެމްބަރު ޝިޔާމް

އާތިޔާ ޕްރިންސިޕަލްކަމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހިއްޖެ

ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަންފަތުގެ އިވުމުން މަހުރޫމްވުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިދޭން ހުކުމްކޮށްފި