ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެކިފަރާތްތަކަށް ނުދިންނަމަ މިއަދު ފައިސާ ނެތިގެން އުޅެން ނުޖެހުނީސް: މޮސްޓާ

ބުންޑެސް ލީގާއިންވެސް ބަދަލުގެ އަދަދު ފަހަކަށް ހަދައިފި

އަމާނަތަކަފުލްއިން މިދިޔަ އަހަރު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 66.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 200،000،000.00 ރުފިޔާ ހޯދަން އިބުރާ ދައުވާ ކުރަނީ!

ބަދަލުގެ ގޮތުގެ 200 މިލިއަން ހޯދަން މަންދުން ދައުވާ ކުރަނީ

ޕޯލާ ބެއާތައް މޫސުމީ ބަދަލުގެ ޝިކާރައަކަށް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 78 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ބިގުގައި ރައީސްގެ ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ހިއްސާ!

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ: އުޝާމް

ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު!

ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެދިފައި ވަނީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް