އައު ގާނޫނާއެކު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް ވެގެންދާނެ: ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

މޭޔަރުކަމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ވެރިއަކަށް ވާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން: ޑރ. މުއިއްޒު

މޭޔަރުކަން ލިބިއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ ވެރިޔަކަށް ވާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން- ޑރ.މުއިއްޒު

"އާ ގާނޫނާއެކު ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ މުއައްސަސާއަކަަށްވާނެ"

އުނގޫފާރުން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް ނަގައިފި – ނަތީޖާތައް ލަސްވާތީ ރައްޔިތުން ހާސްކަމުގައި

އުނގޫފާރުން 500 އަށްވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް ނަގައިފި – ނަތީޖާތައް ލަސްވާތީ ރައްޔިތުން ހާސްކަމުގައި

ގޭންގު ރޭޕަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން ރައްޔިތުން "ކެކެނީ"!

މުއިއްޒު ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒަށް

ކަޑައެއް ޖަހާލުމަކުން ކަމެއް ކޮށްދިނީ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: ކާނަލް ނަޝީދު

އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި