ކާށިދޫއާއި ފާދިއްޕޮޅުގެ ރައްޔިތުން، ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް "މާލެ ނޫންގޮތެއް" ހޯދައިފި

މާލެއަށް އަރައި ފޭބުން ދަތިވުމުން ސިއްހީ ހިދުމަތްތަށް ފާދިއްޕޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ރައްޔިތުން އަތް ދޮންނަން ވައްދާފައި، ސަރުކާރުން ދައުލަތް ދޮވެލައިފި

ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ، ރައްޔިތުން ނުކުމެ ބާލާ: ޖާބިރު

"ރައްޔިތުން އަތްދޮންނަށް ވައްދާފައި ދޮވެލީ މުޅި ދައުލަތް." ޝިޔާމް

ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާ ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރައްޔިތުން ބިކަވެފައިވާއިރު އެތެރޭ ކޯޅެނީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ކިހާ ކުޑަވުމުން؟: ދުންޔާ

ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ 65 ގޮނޑި ދިނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ހެދިގެން ރައީސަށް ޖެއްސުންކުރާކަށް ނޫން: ރޮޒޭނާ

މޮރިޝަސް ކައިރިއަށް ތެޔޮ ބޭރުވާތީ، ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރަން ރައްޔިތުން ނުކުމެއްޖެ

ލާމަރުކަޒީ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަވުމުން އަތޮޅުތެރޭ ރައްޔިތުން ހިނިތުންވާނެ: ޝިފާއު