ކަނޑޫދޫ ރައްޔިތުން ބަލި މަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ކޯލީޝަން މެޖޯރިޓީއޮވެ ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލްތައް މަޖިލީހުން ފާސް ނުވާތީ މާޔޫސްވެ، ރައްޔިތުން ސުވާލުކުރޭ

އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ސަލީމު ނޫން މީހަކަށް ވޯޓް ލައްވަން ޚިޔާލުވެސް ނުކުރައްވާ! -ރައީސް ޔާމީން

ނައިބު ރައީސްގެ ރައްދު ޔާމީނަށް : ރައްޔިތުން ތިބީކީ އިދިކޮޅަށް ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން

ރައްޔިތުން ދޫކޮށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ތަބައެއް ނުވާނަން: ނަސްރުﷲ

ޑެންގީ ފެތުރޭތީ ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށު ތެރެ ސާފުކޮށްފި

ނައިފަރު ހާޞިލްކުރި ތަރައްޤީގެ ސިއްރަކީ އެކި ފިކުރުތަކުގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތް - ޝިޔާމް

ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ގުނާނަ ފަށައިފި އުއްމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ވުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ފަސް އަހަރުވަންދެން ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ދެނެގަންނަން އަލުން ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ހަނދާން ނައްތާލާފައި، ޕާޓީއަށްޓަކައި ނުވަތަ ލީޑަރަށްޓަކައި ވޯޓު ދެވޭކަށް ނޯންނާނެ: އަލްހާން