މަކުނުދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވަނީ އެއާޕޯޓެއް ހަދަން: ކައުންސިލް

ފަރެސްމާތޮޑާ ރައްޔިތުން ތިބީ އަދިވެސް އެއާޕޯޓް އެޅޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫއާމެދު ރައްޔިތުން އުންމީދުން ފުރިފައި

ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ.ދިއްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރުގެ މައްސަލައަށް ސަރުކާރުން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް - ރައްޔިތުން

ބަސް ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުން އެދިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްތަކުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަން ލާޒިމްކޮށްފި

ރައްޔިތުން އެދުމުން ކައުންސިލްތަކުން ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފުލުހުންގެ އިދާރާ ތަރައްޤީކުރަން ރައްޔިތުން ހިޔާލު ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކުށް މަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތިމަރަފުށީގައި ފަށައިފި