މިއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ގެނެސް، ރިފޯމުކުރަން މުހިއްމު ވަގުތެއް: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލު ގެނެސް މިއީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ރިފޯމްކުރަންވީ ވަގުތު: އިމްރާން

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން މާލެ ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް ގެނޭ: މާލެ ރަށްވެހިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ

ރައްޔިތުން ނަޝީދަށް: މިތިބީ ހާލުގައި، ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރޭ!

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދިނުން ލަސްވެގެން ނިކަމެތި ކުރެވެނީ ރައްޔިތުން: މުއިއްޒު

ސަރުކާރުގެ ބުރަހެލިކަމަށް ރައްޔިތުން ޖަވާބުދޭނީ އޮޅުމަކުން ނޫން: މުއިއްޒު

ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލްކަމަށް ރައްޔިތުން ޖަވާބު ދޭނީ "އޮޅުމަކުން" ނޫން: މުއިއްޒު

1600 ވުރެ ގިނަ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ޤައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

"ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމުން ދޭހަވަނީ ސަރުކާރަށް ވިޔަފާރިތަކާއި ރައްޔިތުން މުހިންމު ނޫންކަން"

މިއަހަރު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ރައްޔިތުން ޙައްޖަށް ދިޔުން މަނާކޮށްފި!