ރިޔާސީގައި އަޅުގަނޑު ރައީސްކަން ކޮށްގެން ލިބޭނީ ބޮޑިއެއް، ރައްޔިތުން އަންނާނީ ރުޅި: ނަޝީދު

ކުށަށް އިއުތިރާފްވެ ތައުބާވަން، ރައްޔިތުން ކިބައިން މައާފަށް އެދެން: ނާޒިމް ސައްތާރު

ނާޒިމް ސައްތާރު ކުށަށް ތައުބާވެ ރައްޔިތުން ކިބައިން މައާފަށް އެދިއްޖެ

މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެން ރައްޔިތުން ނޫޅޭ

ސަވާރީ ބޯޓަށް އެހީވުމުގައި ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުން ދެއްކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދެއްވާ: ރައީސް

ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކުރާ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން: ރައީސް ޞާލިޙް

ސިފައިންގެ ވާޖިބަކީ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުން: ރައީސް

ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް އެއް ވާޖިބަކީ، ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުން ޙިމާޔަތްކުރުން: ރައީސް