އިދިކޮޅު ފެއިލްވެއްޖެކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮށްފި

އުލިގަމު ރައްޔިތުން މިވަގުތު އެންމެ އެދޭ ކަމަކީ އައު ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް

ވަށަފަރުގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް، މި އަހަރު ބިން ހިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އުލިގަމު އަދި ތުރާކުނު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށްފި

ދަރުބާރަށް ރައްޔިތުން ހާޒިރުކޮށް، ކަންކަމަށް ރަސްގެފާނު އަރިހުގައި އަދޭސް ދެންނެވުމަކީ، ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ނިޒާމާއި، މުއައްސަސާތައް ފުނޑު ފުނޑު ކޮށްލުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި

ރައީސް މުއިއްޒު ދެކުނަށް ދެއްވީ އުއްމީދެއް، ރައްޔިތުން ހެއްވާލައިފި

ކޮނޑޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމާއިއެކު، ހައުސިން ޔުނިޓުތަކެއް

ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދައިން، ޞިނާޢީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރާނަން: ރައީސް

ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދައިން، ޞިނާޢީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ