ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މިދާ ގޮތަށް ދާން ދޫކޮށްލަން ފަސޭހަ ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނެފި: މުއިއްޒު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުން އެވަނީ ނިންމާފަ، ދެން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ: ޝިޔާމް

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ފުލުހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި ކިތައްމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބުނަސް އަތްމަތި ތަނަވަސް ނުވާ ސަބަބެއް އެނގޭތަ؟ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން އަވަށަކު

ރައްޔިތުން ދެރަވާނެ ނިންމުމެއް ނުނިންމާނަން

ރައްޔިތުން ދެއްކެވީ ވަރުގަދަ މިސާލެއް: ޑރ. މުޢިއްޒު

މިއީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް، ރައްޔިތުން މިސާލު ދައްކައިފި

މުއިއްޒާ އެކު ބޮޑު ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބާއްވައިފި ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 48 ގަޑިއިރަށް، ވާނުވާ ނިޒާމް އުވާލަންޖެހޭ: މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އަންނަނީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން:ޑރ.މުއިއްޒު ރައީސް ސޯލިހް އަކީ ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކ

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ވޯޓުލާ، ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް މުއިއްޒު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 48 ގަޑިއިރަށް، ވާނުވާ ނިޒާމް އުވާލަންޖެހޭ: މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އަންނަނީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާކަށް ނޫން:ޑރ.މުއިއްޒު ރައީސް ސޯލިހް އަކީ ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް: ރޮޒައިނާ މިއަދު ވޯޓެއް ނެގިޔަސް، ރިޔާސީ

ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އިތުރު ބާރުތަކއް ހޯދަދޭނަން: ރައީސް ވަގުތު ހަމަވުމުން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: އީސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮތީ ވޯޓުލާ ދުވަހަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް- ފުއާދު ރައްޔިތުން އަތު