ތުޅާދޫ ފެހިކުރަން ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ގަސް އިންދައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޯއިކޮޓްކުރަން ކުޅުދުއްފުށީ 'ރައްޔިތުން' ނިކުންނަނީ!

ހުރިހާ ކަމެއް މާލެއަށް، ކުށްވެރިވަނީ ރަށުގައި ޑޮކްޓަރަކު ހުންނަންވާނޭ ބުނާ ރައްޔިތުން

ސަރުކާރުން ޓެކްސް ނަގަނީ ރައްޔިތުން މަޖުބޫރުކުރާތީ: އުއްޗު

ސަރުކާރުން އަމިއްލައަށް ޓެކްސް ނަގަނީއެއް ނޫން، އެކަމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވަނީ ރައްޔިތުން: ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ

ރައްޔިތުން ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާން ޖެހުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން!

މުޒާހަރާނުކޮށް ރައްޔިތުން މައިތިރިވެގެން ތިބެންވީ: މޯދީ

އެއް ޕާޓީއަކަށް ވެރިކަން ދިނުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭ: ގާސިމް

އެއްޕާޓީއަކަށް ވެރިކަން ދޭން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ގާސިމް

އިންކަމް ޓެކްސް: ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫންބާ؟