ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި: ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތިއްބެވީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައިކަމުގައި ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެ

ޔާމީންގެ ޒައާމަތުގައި ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުން އުއްމީދު ނުކުރާ މިންވަރަށް: އަދުރޭ

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ޓޫރިޒަމަށް ކުރި އުއްމީދު ފެނަށް!

އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާމެދު ރައްޔިތުން ވޯޓެއް ނަގައިފިނަމަ ސައްޕު ޖަހާފަ ބޭރުކުރާނެ: ރައީސް ޔާމީން

މާލޭ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުން ހުއްޓާލުމަށް މޭޔަރު ގޮވާލައްވައިފި

މިހާރުގެ ތައުލީމީ ވަޒީރު ކުރިންވަނީ ދުނިޔެއަށްވުރެވެސް މާބޮޑު ދޮގެއް ހަދާފަ! އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުން ކަނުބަނދެ މަގުފުރައްދަން!

"މިއަދުނޫސް"ގެ ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު: ރައްޔިތުން ޙާލުގަ ޖެހުމުން އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވާން ނުޖައްސައި ޙައްލުކޮށްދެވެން ސަރުކާރަށް އެބަ އޮތް!

ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރުމުން، އުކުޅަހުގައި ބެހެއްޓި ކްރިސްމަސް ގަސް ނަގައިފި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ދީނާ ދުރުހެލިވާނެކަންކަން ކުރުމުން ފިޔަވަޅުނާޅާތީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވަނީ!