ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފަހުގައި ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އުއްމީދު

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީ ރައްޔިތުން ދަރުވާލާނެ ބަޖެޓެއް: ޝިޔާމް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް: ތަރައްގީއަށްޓަކައި ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ވަމުންދާ ޤުރުބާނީ

ފެހެންދޫ ރައްޔިތުން ތިލަ ފަޅުން ރަށައް ކައިރި ކުރި ޒަމާން މާޒީއަށް ދަނީ

ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ހިންހަމަ ޖެހޭވަރަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުން ގެނެސްދެވޭނެ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައި: ނާއިބު ރައީސް

ރައީސް ޔާމީން ޤައުމު އާރާސްތުކުރެއްވި ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި: ޝިޔާމް

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މާސްކު އަޅަން ބައިޑަން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބުނަނީ ނޫނެކޭ: މުއިއްޒު

ރައްޔިތުން ދަރުވާ ނުލާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޝާހިދު ދެއްވައިފި