ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށް ބިކަކޮށްލާފައިވާ މަންޒަރު: ނޫމާން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފިކުރަކީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް: އަލީ ސޯލިހު

އެމެރިކާ މަސައްކަތް ކުރަނީ އިރާންގެ ރައްޔިތުން މަރަން: ޒާރިފް

ބުރިޖުން ގުޅާލިޔަސް ވިލިމާލެ ފެހިކޮށް ބާއްވައިދޭން ރައްޔިތުން އެދިއްޖެ

ދަރިވަރުންނަށް ގޮތްނޭނގޭ ގޮތްތަކެއް ވާތީ، ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެރަށު ސްކޫލު ބަންދުކޮށްފި

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހޮންގްކޮންގ ރައްޔިތުން އަނެއްކާވެސް މަގުތަކަށް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ މަހިބަދޫ ރައްޔިތުން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފި

ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ހޯދައިދޭން، ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރާނެ: ނާއިބު ރައީސް

ސިއްހީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅޭނެ ދުވަހެއް ހޯދާނަން: ނައިބް ރައީސް

އުނގޫފާރުގެ ނަރުދަމާ އާއި ކުނިކޮށި އަދި އިންޖީނުގެ ރައްޔިތުން ހިންގަން ނިންމައިފި