"ނަޝީދުގެ މެސެޖަކީ ރައްޔިތުން ނިކުތުން"

ގާސިމަށް ސަރުކާރުން އަނިޔާކުރާތީ ރައްޔިތުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން އަމީން ގޮވާލައްވައިފި

ވަނުއާޓޫ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ލޮނު ފެން ބޯން ޖެހިފަ

ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުތުމުން ބްރެޒިލްގެ ރައީސާ ރައްޔިތުންނާއެކު މަޝްވަރާގެ މޭޒުދޮށަށް

ބްރެޒިލްގެ ރައީސާގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތައް ފޭލްވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް

"ދައުލަތުން ހަޑިކޮށް ރައްޔިތުން ރޭޕް ކުރަނީ"

ނަޝީދަށް ކުރި ހުކުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ފަނޑިޔާރުގެއާއި މެދު ޝައްކު ކުރާނެ - އީޔޫ

ދައުލަތުން ދަނީ ރައްޔިތުން ރޭޕް ކުރަމުން: ޑރ. ޝަކީލާ

ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދެމިތިބެން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ރުހޭ ބަޔަކު: ނައިބު ރައީސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އަންނައިރު ސަމާލުވުމަށް އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި