ބަޖެޓް 2020: ބަނދަރާ، ނަރުދަމާއާ އެކު ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ހެއްވާލާނެ – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ގިރިފުށިން އައި ވަޒަނާއެކު ހިންމަފުށީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގައި

އިސްދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ނައިބު ރައީސްއާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި

އިދިކޮޅަށް ރައީސް: ''ރައްޔިތުން ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެސް ހަމަޖެހިލައިގެން އުޅެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަށް ނުވޭތޯ''

ތާރުއަޅަން ފެށުމުގެ އުފަލުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެމްޓީސީސީއަށް ވެދުން އަރުވައިފި

އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞޢވ) ގެ ދިފާޢުގައި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ނުކުންނަނީ

ރައްޔިތުން މައިތިރި ކުރަން ލުބްނާނުގެ ސަރުކާރުން އާ އިގްތިސާދީ ޕްލޭނެއް

"ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި މީދޫ ރައްޔިތުން" ބޮޑު ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު!

ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ސާބިތުކޮށްދޭ: ރައީސް

އޭދަފުށީ ރައްޔިތުން އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާއި ދެކޮޅު: އޭދަފުށީ ކައުންސިލް