ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އީދު ފާހަގަ ކުރީ ކަރުނައާއި ހިތްދަތިކަމުގައި

ދަރަނި ދަންތުރައިގާ ފަނާވާންވީ އާއްމު ރައްޔިތުން!؟

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން: ހައްޖަށް ދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އޭސީ ޓެންޓު ތަކުގައި, ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އާދައިގެ ޓެންޓު ތަކާއި ތުނި ގޮދަޑީގައި!

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުން 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް!

ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ފޯރުންތެރިކަން ލިބިފައިނުވާ 1000 ދިވެހި ރައްޔިތުން، ރިޔާސީ މި ދައުރުގައި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށް ފޮނުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގަތް ރިޔާސީ ވަޢުދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޙައްޖަށްދާ 50 މީހުން، ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު: ވަޒީރު ޠާރިޤު

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގުދުރަތީ ވެށި ގެންގޮސްދިނުމަށް، ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފި

5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ އާމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ވަޒީރު

5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ އާމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ވަޒީރު

ގާޒާ ރައްޔިތުން ދިފާއުކުރުމަކީ އިންސާނީ ވާޖިބެއް