މެކްރޮންއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ، ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުން ޕާކިސްތާނުން ފައިބަން އަންގައިފި

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި: ޝިޔާމް

ވޯޓުން އެނގުނީ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ބޭނުންވަނީ “ދިރިހުރި” މީހުންނަށްކަން: އެމް ޕީ އަލީ

އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ބޭނުންވަނީ "ދިރިހުރި" މީހުންނަށްކަން: އަލީ ހުސައިން

ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ނުނިކުތީ ޔާމީން ދޫކޮށްލާވާހަކަ ދައްކާތީ ކަންބޮޑުވެގެން: އަލީ އާޒިމް

ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާނަން: ޑުވައިން ޖޮންސަން

ކަންކަން ރަނގަޅު ނުކޮށްދޭތީ ރައްޔިތުން އެއޮތީ ބަސްބުނެފައި: ޝިޔާމް

ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނުމުން ހަޖަމް ނުވެގެން: އަދުރޭ

މިއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ދެއްވި މެސެޖެއް: ރައީސް

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ދިން މެސެޖެއް: ރައީސް