ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް: ހަމީދު

ރައްޔިތުން ފުލުހުންނަށް އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ: ސީޕީ

ރައްޔިތުން މިތިބީ ދަރާފަ، އިޖްތިމާއީ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެއްޖެ: ޝިޔާމް

ހުރިހައި ވަޢުދެއް ފުއްދާ ކަމަށް ބުނާތީ، ވޭމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ކަންބޮޑުވެފައި: ރިޔާޒު

ރައްޔިތުން ސަރުކާރެއް ހޮވަނީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ހޯދައިދޭން: ރައީސް

ރައްޔިތުން ހޭލާކަށް ނުވޭތަ!

މިދިޔަ 50 އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގައިންތާހިރު ވެވޭނެގޮތެއް ނެތް: ސައީދު

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހަތް ކަމެއް ރައީސްއާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ނިލަންދޫގެ ތަރައްގީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 7 ކަމެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 7 ކަމެއް ޙިއްޞާކުރައްވާފައި