ނޫންގޮތެއް!؟ ނޫންގޮތެއް!؟ - ރައްޔިތުން!

ރައީސް، ކޮޕް28ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދުބާއީއަށް 18 މިނިސްޓީރީއެއްގެ ނައިބުންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި 20 މިނިސްޓީރީއެއްގެ ނައިބުންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތައް ވެސް ތަރައްގީ ކުރާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުން

18 މިނިސްޓީރީއެއްގެ ނައިބުންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި 20 މިނިސްޓީރީއެއްގެ ނައިބުންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތައް ވެސް ތަރައްގީ ކުރާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް- ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް، ޒަމާނީ އާ ޝަހަރުތަކެ

20 މިނިސްޓީރީއެއްގެ ނައިބުންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތައް ވެސް ތަރައްގީ ކުރާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް- ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް، ޒަމާނީ އާ ޝަހަރުތަކެއްގެ ޒީނަތްތެރި މަލަތައް، ދިވެހި ފަޅުފަޅުން އުފުލިލާނެ-ރައީސް މަގުބޫލު

ރަޝިޔާގެ ދެ ރައްޔިތުން މިނިވަން ކުރުމުން ޙަމާސްއަށް ރަޝިޔާގެ ޝުކުރު

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތައް ވެސް ތަރައްގީ ކުރާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް- ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް، ޒަމާނީ އާ ޝަހަރުތަކެއްގެ ޒީނަތްތެރި މަލަތައް، ދިވެހި ފަޅުފަޅުން އުފުލިލާނެ-ރައީސް މަގުބޫލު ލިޔުންތައް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ އާރުކާޓީ:މުޙައް

އިސްރާއީލުން މިނިވަންކުރި މީހުންނާ ދާދި އެއްވަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ހައްޔަރުކޮށްފި

"ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނީ ފަލަސްތީނާއެކު"

ދިވެހި ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާޢިދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލިކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ފަލަސްޠީނުގެ ހުރިހާ އަވަށްތަކެއްގައިވެސް ގެންދަނީ ރައްޔިތުން ޝަހީދުކުރަމުން!