މާދަން އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ޖަލްސާ މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި ބާއްވަން ރައީސް ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

ނިއު ނޯމަލްގައި ރައްޔިތުން ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލުތައް ޢާއްމުކުރަނީ

ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ފަޅު ކުޑައީދު، ކެޕިޓަލް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ގޭބަންދުގައި

ބަންގްލަދޭޝްގެ 1000 ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

މުސްލިމުންގެ ޙައްޤުގައި ސަރުކާރުން ބަސް ބުނުމަށް ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރޭ: އާދަމް ޝަރީފު

އީދު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނިމުން މިލަންދޫ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުށީ އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދޭއިރު، އިތުރު ކޭސްތަކެއް ފެނިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ، އެކަމަށް ރައްޔިތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ: ޑރ. މުރާދު

ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި