ލަދު ގަންނަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ ނާޒިމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް މައުސޫމު ގޮވާލައްވައިފި

އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވާ ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބަކަށް ތިން ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފައިވޭ: އޮޑިޓް

އާދަމް ނަސީރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއިދު ކޮށްފި

އާދަމް ނަސީރު ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ޕާޓީ ބަދަލު ކުރާ އިރު ބަޔާން ބޭނުން ނުވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއެއް ފެނިއްޖެ

އަބުދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ޝަހުމް ފިލުވުމުގެ ކުށް އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޝާފިއުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޝާފިއުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި