ޝަރުޢީ ގޮތުން ބޮޑު ނުވާ ކުދިންނަށް ދެން ކައިވެނި ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްދަ ނަގައިގެން

ޝަރުޢީ ގޮތުން ބޮޑު ނުވާ ކުދިންނަށް ދެން ކައިވެނި ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްދަ ނަގައިގެން

ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަކުރު ދީގެން ނުވާނެ

މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަކީ ކުރިއެރުމެއް، އެކަމަކު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަންކަން އެބަހުރި

ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުން ނުވާ ފަތުރުވެރިއަކު ނެތް: ލިރާރް

މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ ކޮމެޓީން އިސްލާހުކޮށްފި

ވުޟޫ އަށް ހުރަހަކަށް ނުވާ ނެއިލް ޕޮލިޝް އެއް

ޓެރަރިޒަމާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަނީ އަޅުކަމުގައި ﷲއާއި ކުއްތަން ނުވާ މީހުން: އަލްސުދައިސް

"ލެޑް ޒެޕްލިން"ގެ މީގެ ކުރިން އަޑު އަހާފައި ނުވާ އަށް ލަވަ ހިމެނޭ އަލްބަމެއް ނެރެނީ!

ހިބަޅިދޫ ހަތިޔާރު މައްސަލައިގެ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް އަދީބާއި ޕާޕާ ވިދާޅުވެއްޖެ