ދައުވާ އުފުލީ ފުރިހަމަ ނުވާ ތަހުގީގެއްގެ މައްޗަށް: އާޒިމާ

ރާއްޖެ އިންޑިޔާ ގުޅުމަށް ފާޑު ކިޔަނީ ތަރައްގީ ހަޖަމު ނުވާ މީހުން

ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުން ގަބޫލުނުކުރަނީ މަޝްރޫއުތައް ހަޖަމު ނުވާ މީހުން

2 އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ކެޝޫ ނަޓްކޮޅެއް ނަގައިފި

2 އަހަރު ނުވާ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ކެޝޫ ނަޓް ކޮޅެއް ނަގައިިފި

އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުމަށް މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން 10 އަހަރުން ދަށުގެ 546 ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ، އޭގެ ތެރޭ އަހަރު ނުވާ 29 ކުދިން!

ފައްސިވި ކަމަށް ބުނި ކުއްޖަކު ފައްސި ނުވާ ކަަމަށް ހަތް ދުވަސް ފަހުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި

މައުސޫމް ވިދާޅުވަނީ ވަޒީރު ކަމުގެ ހުވައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުުން ނުވާ ކަމަށް

ސަނީފްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިިންމައިފި