ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމެއް ނެތި ކުރާ ނަމާދަކީ އެއްވެސް ދިރުމެއް ނުވާ ހަމައެކަނި ޙަރަކާތްތަކެއްކަމުގައި ނޫނީ ނުވެއެވެ. ޚުޝޫޢަތްތެރިވާން ކުރެވިދާނެ 4 ކަމެއް!

ގަޑިއިރެއް ތެރޭ ފެނުނީ ތަންފީޒު ނުވާ އެތައް ކަމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓްރީން ނުވާ ގްރީން ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓްރީން ނުވާ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ކެޓްރީނާ ބުނަނީ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ވިކީއަށް ވަގުތު ނުވާ ކަމަށް!

ކަލަކު ނުވާ ކަމަށާއި ޤުރުއާނަކީ ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނި އިންޑިއާ ޓީޗަރެއްގެ މައްސަލައެއް

ހަގީގަތަށް ނުވާ އަދަދުތައް ދައުލަތުގެ ބުރަައަކަށް!

ޒެނީޝާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ރައްދުދީފި، ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުން ޒާތީގޮތުން ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަ ނުވާ ކަމަށް

ވެމްކޯގައި ރަޖިސްޓާ ނުވާ 15000 ގޭބިސީއަށް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރުސަތު ދީފި