ދެ އަހަރު ނުވާ ތުއްތު ދަރިފުޅު ބަހައްޓާފައި އިމަޖެންސީކޮށް ވިހަން މާލެ ގެނައި އަންހެނަކު އަތްމަތި ދަތިވެ ބިކަވަނީ

ފުރަބަންދަށް ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ނަމަވެސް އިންތިޒާމު ނުވާ ކަންކަން ހުރި: ސޯބެ

ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުމުން ސަރުކާރުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނީ ނަމުގެ އެއް އަކުރު ބަދަލުވެގެން، މައާފަށް އެދެން: މަބްރޫކް

ޕޮޒިޓިވްވި ނުވާ ކުއްޖަކު ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުމުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

ކޮންޓެކްޓް ނުވާ މީހެއް ހުޅުމާލޭން ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނުތާ ހަފްތާއެއް!

ތަކަންދޫން ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔައީ ފައްސި ނުވާ ކުއްޖެއް، ފައްސިވި ކުއްޖާ ހުރީ ރަށުގައި

ތަކަންދޫން ކަރަންޓީނަށް ގެންދެވުނީ ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް

ކޮވިޑް-19: ތަކަންދޫން ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔައީ ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް!

ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކުއްޖެއް ކަރަންޓީނަށް ގެންދިޔުމުން ތަކަންދޫއަށް އިތުރު ހާސްކަމަކަށް