މަޖިލީސް ރައީސް ނަޝީދު ހިތާ ނުވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދިނުން އާންމު ކަމަކަށް ހައްދަވައިފި

އާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަހަރު ނުވާ ދެ ކުދިން

އިންޑިއާ ކަނޑަށް ނިސްބަތް ނުވާ ގައުމެއް އައިސް އަތްގަދަ ކުރުމަކީ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

ޝިފާއު ގެ ފާޑުކިޔުން ޑރ. ނިޔާފަށް: ހަޖަމް ނުވާ މީހުން ވެސް އުޅޭދޯ

މެންބަރު ޝިފާއު ޑރ. ނިޔާފަށް: ހަޖަމު ނުވާ މީހުން އުޅޭ ދޯ

“ހާދަ ވަރަކަށް މަޖްލިސް އަށް އަޅައި ގަނެގެން، ހަޖަމް ނުވާ މީހުން އުޅޭ ދޯ”: އެމްޕީ ޝިފާޢު

ދޮޅު އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި، ސީރިއަސްވުމުން މާލެ ގެނެސްފި

ކުރިއަށް އޮތީ ކުރިން ދެކެފައި ނުވާ މިންވަރުގެ ދަތި ދުވަސްތަކެއް: ރައީސް ވަޙީދު

ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާ ވެސް މީރާއިން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި

އުފާވެރިކަން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް މިދުނިޔެއިން ލިބެން ބޭނުން ނުވާ މީހަކަށް ވުމުގެ މަގު މިއޮތީ!