ޕެންޝަނުގައި ބައިވެރި ނުވާ ތަންތަނާއި މުވައްޒަފުން އަދިވެސް އެބަތިބި: ޕެންޝަން އޮފީސް

އަހަރީ ރިޕޯޓް ނިންމަވާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ޑީއާރްޕީގެ އަމީން އާންމުގެ މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވަން ހުށަހަޅައިފި

އެޕްރީލް މަހުގެ ކުރިން ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ!

ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުޏަށް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި

ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް މާލޭގައި ނުވާ ނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށް އާޒިމާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ: އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުމަށް ނިންމައިފި

ރައީސް ނަޝީދު އުފެއްދެވި ކޮމެޓީން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބޯޑާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސްކޫލް ބޯޑުން ބުނެފި

ދޮޅު އަހަރު ވެސް ނުވާ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ މޫނުމަތީގައި ބައްޕަކު ޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރުހުން ލިބިފައި ނުވާ ވަޒީރުންގެ ފޮޓޯފުޅުތަކާއި ނަންފުޅުތައް ރައީސް އޮފީހުގެ ސައިޓުން ނަގައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އިލެކްޝަންސަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާ 700 ވަރަކަށް މީހުންގެ ތެރޭގައިވާ މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ނަމުގައި ވޯޓް ލެވިދާނެ: އިލެކްޝަންސް