އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތު ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ލިޔުންތަކަށް ކޮފީ އެޅުނު ނަމަވެސް އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނުނިންމާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: އެމްޑީޕީ

އައްޔުބެގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހަކު އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް ވަކީލަކު ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފި

އައްޔުބެގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހަކު އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް ވަކީލަކު ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފި

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް އެންޓިބަޔޮޓިކުން ފަސޭހަ ނުވާ މައްސަލަ އާންމުވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް އެންޓިބަޔޮޓިކުން ފަސޭހަ ނުވާ މައްސަލަ އާންމުވެއްޖެ

އެމްއެޗް370ގެ ބައެއް ފެންމަތިން ފެނުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެން ނުވާ ކަމެއް: އެބޮޓް