އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އާމްދަނީ ހޯދާ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ވިރާޓް ކޮލީ

މަތީދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ދެއްވާ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެ

ރައްޔިތުންގެ ގައިގާ ހަންމުށި އަޅައިގެން ހޯދާ ވޯޓެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ: ޔާސިރު

ވެސްޓަން ކޮންފަރެންސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ އެންބީއޭ ފައިނަލްސްއިން ޑެންވާ ނަގެޓްސް ޖާގަހޯދައިފި

ޒަރީރު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހޯދާ ގައްބަރޭ ނުފެނޭ

މެމްބަރު ޒަރީރު މަރާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ދަރިވަރުން ހޯދާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއިން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ލިބޭ: ރައީސް