މީހުން ޓްރެފިކް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް

މީހުން ޓްރެފިކު ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މާނަ ފުޅާކޮށް، އެ ކުށުން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތް ހަދަނީ

އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ

އިންސާނީ ވަގުފާރިން ހޯދާ ފައިސާއާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ

އިންސާނީ ވަގުފާރިކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް

މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑުން ތެލާއި ގޭސް ހޯދާ ތުރުކީގެ އުޅަނދު އެނބުރި ބަނދަރަށް

ރިޝްވަތު ދީގެން އެސްޑީއެފްސީން ލޯނު ހޯދާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފި

ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކޭނެ ގޮތް ހޯދާ ވާހަކަ އާކޮށްފި

ފުލުހުން ހޯދާ މާއްދީ ހެކި ވައިގެ މަގުން އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގަވާއިދެއް ހަދައިފި