އިންޑިއާ އިން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން ކިޑްނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަސް މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ރާއްޖެ ނާދޭ، އަނބުރާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

މީހުން ގެންނަ ފުލައިޓުތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ޖާގަ ހޯދާ ނަމަ އެކަން ހުށަހަޅުއްވާ! މައްސަލަ ބަލާނަން: މަބްރޫކު

ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު އަމީންއާ ސުވާލުކުރަނީ

އިތުރު ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރު އަމީންއާ ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އަނިޔާވެރިންނާ އެކު ތާށިވެފައި ނުތިބެ ހިތްވަރު ހޯދާ!

މިނިސްޓަރުގެ އިލްތިމާސް: އަނިޔާ ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ހޯދާ

ޙަލާލް ނޫން ފައިސާ ހޯދާ މީހުންގެ ދުޢާ މާތް ﷲ އިޖާބަ ނުކުރައްވާނެ: މުފްތީ މެންކް

ހާސްވަނީތަ، ކަންބޮޑުވަނީތަ؟ އަވަހަށް އެހީ ހޯދާ!

ހެޕަޓަޓާއިސް ސީ އަށް ފަރުވާ ހޯދާ ބޭސް ބޭނުންކޮށް ކޮވިޑް19 ޖެހުނު 11 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވި : ޗައިނާ ސައިންސްވެރިން