ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދާ ގައުމުން ބޭރުގައި ފޮރުވައިހުރި ފައިސާއާއި މުދާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބޮޑުވަޒީރު ފައްޓަވައިފި

މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަަށް ހޯދާ ހައްޔަރުކުރެވިއްޖެ: ފުލުހުން

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ މިންވަރު މަދު - އެޗްޕީއޭ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހިންގާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ ކޮމިޓީއަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ސްކޫލުތަކުން އެންމެ މޮޅެތި ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޓްރޮފީ ދެނީ

ސައްޙަނޫން ޑޮލަރުތަަކަކުން ވިޔަފާރިކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހާ !!

ދައުލަތުން ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދާ، އިންސާފު ގާއިމްކުރާނެ: ފަޔާޒް

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭނުން ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ހިފަންޖެހޭ- އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ

ރައީސް ޒުވާނުންނަށް: ކުޅިވަރުން ގެންނަފަދަ ވަނަ، އެހެން ކަންކަމުންވެސް ހޯދާ

ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓުދޭން ހޯދާ ކޮންމެ ހަދިޔާއެއް ވާނީ ރިޝްވަތަށް: އަނީލް