ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެންވަޒީފާ ޙައްޤު މީހާ ކަޓުވާލާފަ ހޯދާ ވަޒީފާގަ ލިބޭ މުސާރަ ޙަލާލެއް ނުވާނެ! އެކެވެނީ ޙަރާމް ފައިސާ!

ބައިވެރިޔާގެ ނުބައި ވާހަކަ ވިއްކައިގެން ދެވަނަ އަނބި ހޯދާ ފިރިންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ޖެހޭނީ ބަދަލުދޭން! ދޭން ލިބޭނެތަ؟

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ގިނައިން ބޭނުންވުމަކީ ޠަބީޢަތްކަމަށްހަދައި ފެންވަރު ނެތި ގިނަ އަނބިން ހޯދާ ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނެއްގެ ހިތި ތަޖުރިބާއިން ކުރާ ސުވާލުތަކެއް!

ކޯލުކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަނީ

މާޒިޔާއިން ދަ ގްރާންޑޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އެއްވަނައަށް

177 ބިޔަރު ދަޅު ހޯދާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ޖަރީމާއާއެކު އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމަށް ނުރައްކާ

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރީން ނަފާ ހޯދާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ނަން މިނިސްޓަރަށް ވިދާޅުނުވެވުނު!

ބައެއް ވިޔަފާރިތަކާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ނާޖާއިޒް މަންފާ ހޯދާ - ހޯމް މިނިސްޓަރ

އާސަންދަ އިން ހޯދާ ހިދުމަތް މިހާރު ވަގުތުން ބަލައިލެވޭ