މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް 57 ފޯމު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 57 ފޯމު: ކޮމިޓީ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ފަންސާސް ހަތް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމަށް 75 ހުށަހެޅުމެއް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް 57 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވޭ: ރައީސް އޮފީސް

މި އަހަރު މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް 57 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ހާމަކުރައްވައިފި

ގާޒީގެ ނަސޭހަތް އަދީބަށް: "ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާ، ތައުބާވެވޭނީ އޭރަށް"

ކެންސަަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ ސަންޖޭ ދަތު ވަރަށް ހިކިފައި!

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނަށް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި: ފިޔާޒު

27 އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ތިންމެޗުން ތިންމޮޅު ހޯދާ އެވަޓަން ލީގުގެ އެއްވަނައަށް