ސްޕޯޓްސް އެވޯޑުގައި މި ފަހަރު ބާސްކެޓްބޯޅަ ނެތުމަކީ ދެރައެއް: ހަވީރު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ޕޮލިސް ކުލަބްގެ 04 ވޮލީީ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިއްޖެ

ހުޅުމާލެ ބެންޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ހަވީރު

ހުޅުމާލެ ބެންޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދު ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މި މަހު 16 ގައި

ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާން ސެމީ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު

ރާއްޖެ-ޕާކިސްތާން ސެމީ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު

ސިރިސޭނާ މިއަދު ހަވީރު ހުވާކުރައްވަނީ

ހަވީރު ނޫހުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވުނު ނިއުސްމޭކަރުންގެ ލިސްޓެއް ހަވީރު އޮންލައިނުން އާންމުކޮށްފި