ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް މިމަހުގެ 28 ގައި

އިސްލާމީ ތައުލީމް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ހިނގާލުމެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ޔަހޫދީންނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވާ މުޒާހަރާގައި ވީހާ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވައިލައިފި

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންނާއި ޕާޓްނަރުން ގުރައިދު އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެހީ ދީފި

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: އައު އެވޯޑް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެހާރާއި މިހާރުގެ ތަފާތު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ސެކްޝަނެއް ހަވީރު އޮންލައިނުން ތައާރަފްކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ އާއި މެދު ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއިމެދު ސަމާލުކަމަށްގެނައުމަށް މާދަމާ ހަވީރު ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

“އިޒްރޭލަށް ނޫނެކޭ” ބުނަމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެއްވަނީ

ވަމީ އިން ބޭއްވި ސެމިނާ މިއަދު ހަވީރު ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ‘މިއުޒިކް ފްރީ’ ޢާއިލީ ހަވީރު ވަރަށް ކާމިޔާބު – ޢަދާލަތު