ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑުން ގުޅި އަށް ބޮޑު އީދެއް

ބާސްކެޓް: މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ކްލަބް ސްޓެޓިކްއަށް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު!

"ހަވީރު" ގެ އުފެއްދުންތައް ކޮޕީކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

ހަވީރު ނޫހުގެ ވާހަކަ މަނާސިކް ގްރޫޕުން ދޮގުކޮށްފި

ނަޝީދު ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުނުވެ މިއަދު ހަވީރު ފުރަނީ

ވައުދުގެ ދަތުރަށް ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު މާލެއިން ފުރާނެ: ދަތުރުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން

ލީޑާސް ޑައިލޮގުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ލީޑާސް ޑައިލޮގް ހަވީރު ފަށަނީ

ދިރާގު އީދު ޕެރޭޑް ހަވީރު، އީދު ޝޯ ރާޅުގަނޑުގައި މިރޭ