ޕްރިންސިޕަލް ބަދަލުކުރުމުން ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ތޮއްޑޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ތޮއްޑޫގެ ސްކޫލް ބަންދުކޮށް ބެލެނެވެރިން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފި

ސްކޫލް ކުދިން ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވެއްދެވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ޑެއިލީ މިލްކް އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް: 20 ސްކޫލަކުން 600 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުން ވާދަ ކުރާނެ

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް، ގްލޯބަލް ލިންކްސްއިން ސްޕޮންސާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ދެކުއްޖަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން އެއްކުއްޖަކު ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

އެޓޯލް އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތާ ދިމާކޮށް ގައުމީ ފެންވަރުގެ އެތުލެޓިކްސް ކޯސްތަކެއް ބާއްވަނީ

އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންކަން ލާލޭ އާއި ގަލޮޅު މަދަރުސާ ހޯދައިފި

ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

"ވީ ޓީވީ ސްކޫލް އައިކަން 2012"ގެ ދެވަނަ ބުރު އިއުލާންކޮށްފި